essence

essence là gì? Ý nghĩa của từ essence bản chất; cốt yếu

  • essence là gì ?

  • Ý nghĩa của từ essence là gì ?
  • essence là gì trong toán học ?
  • essence dịch
  • essence dictionary
  • essence là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ essence trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ essence trong toán học
  • essence tiếng việt là gì ?
  • What is essence in english ?