Chu vi hình tròn là gì? Công thức tính chu vi hình tròn, bài tập về cách tính chu vi hình tròn.

Chu vi hình tròn

Chu vi hình tròn là độ dài đường tròn hay còn gọi là đường biên giới hạn của hình trònm

Công thức tính chu vi hình tròn

Công thức tính chu vi hình tròn bằng tích giữa số pi và đường kính hình tròn hay bằng tích giữ số pi và hai lần bán kinh hình tròn.

C = πd hay C = 2πR

Trong đó:

  • C là chu vi hình tròn
  • π là số pi có giá trị bằng 3,14
  • d là đường kính hình tròn
  • R là bán kính hình tròn

Giữa số Pi và chu vi hình tròn có quan hệ gắn liền với nhau: chu vi hình tròn bằng d lần số π.

Do đó: Nếu một hình tròn có đường kính bằng 1 đơn vị thì chu vi hình tròn chính bằng số pi.

Bài tập về cách tính chu vi hình tròn

Bài 1: Tính chu vi các hình tròn có bán kính lần lượt như sau: d = 1 cm, d = 3 cm, d =10 cm

Giải:

– Chu vi hình tròn có d = 1 cm: C = πd = 3,14.1 = 3,14 cm

– Chu vi hình tròn có d = 3 cm: C = πd = 3,14.3 = 9,42 cm

– Chu vi hình tròn có d = 10 cm: C = πd = 3,14.10 = 31,4 cm

Bài 2: Tính chu vi của một hình tròn có các bán kính như sau: R = 1 cm, R = 3 cm, R =10 cm

Giải:

– Chu vi hình tròn có R = 1 cm: C = 2πR = 2.3,14.1 = 6,28 cm

– Chu vi hình tròn có R = 3 cm: C = 2πR = 2.3,14.3 = 18,84 cm

– Chu vi hình tròn có R = 10 cm: C = 2πR = 2.3,14.10 = 62,8 cm

Bài 3: Tính chu vi hình tròn khi biết diện tích của hình tròn là 50,24 cm2

Giải:

Từ công thức tính diện tích hình tròn ta có thể tính được bán kính như sau:

S = πR2 => R = \[ \sqrt {S/π} = \sqrt {50,24/3,14} \] = 4 cm

Chu vi hình tròn: C = 2πR = 2.3,14.4 = 25,12 cm