Công Thức Tổ Hợp, Chỉnh Hợp, Hoán Vị

HOÁN VỊ

Số hoán vị của n phần tử: Pn = n!

Các Nguyên Tắc Về Phép Đếm

PHÉP ĐẾM

1. NGUYÊN TẮC ĐẾM

  • Có 2 biến cố A và B
  • A có m cách xảy ra
  • B có n cách xảy ra
  • 2 biến cố A và B cùng xảy ra có m x n cách
  • Biến cố A hoặc B xảy ra có m + n cách
  • Chú ý: Nguyên tắc trên có thể áp dụng cho nhiều biến cố

2. CHÚ Ý:

  • Nếu thay đổi vị trí mà biến cố thay đổi ta có một hoán vị hoặc một chỉnh hợp
  • Nếu thay đổi vị trí mà biến cố không đổi ta có một tổ hợp

XÁC SUẤT

Nhị Thức NewTon

Chú ý: Dựa vào bảng Pascal ta có thể viết ngay được khai triển Newton