Hướng dẫn giải toán 6 bài luyện tập 1 trang 17 – 18 SGK. Cách giải bài 31, 32, 33, 34 sgk toán lớp 6 tập 1 trang 17 – 18. Trình bày cách sử dụng máy tính bỏ túi SHARP tk-340 để giải bài tập cộng trừ nhân chia.

Giải bài tập Luyện tập 1 trang 17 – 18 SGK toán lớp 6 tập 1

Bài 31 trang 17 SGK toán lớp 6 tập 1

Tính nhanh

a) 135 + 360 + 65 + 40;

b) 463 + 318 + 137 + 22;

c) 20 + 21 + 22 + …+ 29 + 30.

Giải: 

a) 135 + 360 + 65 + 40 = (135 + 65) + (360 + 40) = 200 + 400 = 600.

b) 463 + 318 + 137 + 22 = (463 + 137) + (318 + 22) = 600 + 340 = 940.

c) Ta thấy 20 + 30 = 50 = 21 + 29 = 22+ 28 = 23 + 27 = 24 + 26.

Do đó 20 + 21 + 22 + …+ 29 + 30

= (20+ 30) + (21 + 29) + (22 + 28) + (23 + 27) + (24 + 26) + 25

= 5 . 50 + 25 = 275.

Bài 32 trang 17 SGK toán lớp 6 tập 1

Có thể tính nhanh tổng 97 + 19 bằng cách áp dụng tính chất kết hợp của phép cộng:

97 + 19 = 97 + (3 + 16) = (97 + 3) + 16 = 100 + 16 = 116.

Hãy tính nhanh các tổng sau bằng cách làm tương tự như trên:

a) 996 + 45 ;                               b) 37 + 198.

Đáp án bài 32: 

a) 996 + 45 = 996 + (4 + 41) = (996 + 4) + 41 = 1041;

b) 37 + 198 = (35 + 2) + 198 = 35 + (2 + 198) = 235.

Bài 33 trang 17 SGK toán lớp 6 tập 1

Cho dãy số sau: 1, 1, 2, 3, 5, 8

Trong dãy số trên, mỗi số (kể từ số thứ ba) bằng tổng của hai số liền trước. Hãy viết tiếp bốn số nữa của dãy số.

Giải:

Số thứ bảy là: 5 + 8 = 13;

Số thứ tám là: 8 + 13 = 21.

Số thứ chín là: 13 + 21 = 34;

Số thứ mười là: 21 + 34 = 55.

Bài 34 trang 17-18 SGK toán lớp 6 tập 1

Sử dụng máy tình bỏ túi

Các bài tập về máy tính bỏ túi trong cuốn sách này được trình bày theo cách sử dụng máy tính bỏ túi SHARP tk-340; nhiều loại máy tính bỏ túi khác cũng sử dụng tương tự.

a) Giới thiệu một số nút (phím) trong máy tính bỏ túi (h.13);

– Nút mở máy:

– Nút tắt máy:

– Các nút số từ 0 đến 9:

– Nút dấu cộng:

– Nút dấu “=” cho phép hiện ra kết quả trên màn hiện số:

– Nút xóa (xóa số vừa đưa vào bị nhầm):

b) Cộng hai hay nhiều số:

c) Dùng máy tính bỏ túi tính các tổng:

1364 + 4578;          6453 + 1469;         5421 + 1469;

3124 + 1469;           1534 + 217 + 217 + 217.

Giải:

1364 + 4578 = 5942;          6453 + 1469 = 7922;         5421 + 1469 = 6890;

3124 + 1469 = 4593;           1534 + 217 + 217 + 217 = 2185.