Giải bài tập toán 6, sgk toán 6, giải toán lớp 6, giai toan 6, giai sgk toan lop 6, giải toán lớp 6 hình học.

Toán lớp 6 gồm 4 quyển SGK bao gồm phần số học tập 1, tập 2 và phần hình học tập 1 và tập 2. Trong học kỳ 1 lớp 6, các bạn sẽ học song song phần Số học tập 1 và phần Hình học tập 1. Trong học kỳ 2 lớp 6, các bạn sẽ học cùng lúc phần Số học tập 2 và phần Hình học tập 2.

Chuyên mục Toán lớp 6 này, mình sẽ gửi đến các bạn toàn bộ chương trình sách giáo khoa lớp 6. Trong đó, có phần tóm tắt lý thuyết và phần giải bài tập toán lớp 6.

1. Toán lớp 6 tập 1

1.1. Phần Số học toán lớp 6

1.1.1. Chương 1 – Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên

Bài 1: Tập hợp. Phần tử của tập hợp
Bài 2: Tập hợp các số tự nhiên
Bài 3: Ghi số tự nhiên
Bài 4: Số phần tử của một tập hợp. Tập hợp con
Luyện tập trang 14
Bài 5: Phép cộng và phép nhân
Luyện tập 1 trang 17
Luyện tập 2 trang 19
Bài 6: Phép trừ và phép chia
Luyện tập 1 trang 24
Luyện tập 2 trang 25
Bài 7: Lũy thừa với số mũ tự nhiên. Nhân hai lũy thừa cùng cơ số
Luyện tập trang 28
Bài 8: Chia hai lũy thừa cùng cơ số
Bài 9: Thứ tự thực hiện các phép tính
Luyện tập trang 33
Bài 10: Tính chất chia hết của một tổng
Luyện tập trang 36
Bài 11: Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5
Luyện tập trang 39
Bài 12: Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9
Luyện tập trang 42
Bài 13: Ước và bội
Bài 14: Số nguyên tố. Hợp số. Bảng số nguyên tố
Luyện tập trang 47
Bài 15: Phân tích một số ra thừa số nguyên tố
Luyện tập trang 50
Bài 16: Ước chung và bội chung
Luyện tập trang 53
Bài 17: Ước chung lớn nhất
Luyện tập 1 trang 56
Luyện tập 2 trang 57
Bài 18: Bội chung nhỏ nhất
Luyện tập 1 trang 59
Luyện tập 2 trang 60
Ôn tập chương 1 (Câu hỏi – Bài tập)

1.1.2. Chương 2 – Số nguyên

Bài 1: Làm quen với số nguyên âm
Bài 2: Tập hợp các số nguyên
Bài 3: Thứ tự trong tập hợp các số nguyên
Luyện tập trang 73
Bài 4: Cộng hai số nguyên cùng dấu
Bài 5: Cộng hai số nguyên khác dấu
Luyện tập trang 77
Bài 6: Tính chất của phép cộng các số nguyên
Luyện tập trang 79
Bài 7: Phép trừ hai số nguyên
Luyện tập trang 82
Bài 8: Quy tắc dấu ngoặc
Bài 9: Quy tắc chuyển vế
Luyện tập trang 87
Bài 10: Nhân hai số nguyên khác dấu
Bài 11: Nhân hai số nguyên cùng dấu
Luyện tập trang 92
Bài 12: Tính chất của phép nhân
Luyện tập trang 95
Bài 13: Bội và ước của một số nguyên
Ôn tập chương 2 (Câu hỏi – Bài tập)

1.2. Phần Hình học toán lớp 6

1.2.1. Chướng 1 – Đoạn Thẳng

Bài 1: Điểm. Đường thẳng
Bài 2: Ba điểm thẳng hàng
Bài 3: Đường thẳng đi qua hai điểm
Bài 4: Thực hành trồng cây thẳng hàng
Bài 5: Tia
Luyện tập trang 113
Bài 6: Đoạn thẳng
Bài 7: Độ dài đoạn thẳng
Bài 8: Khi nào thì AM + MB = AB?
Bài 9: Vẽ đoạn thẳng cho biết độ dài
Bài 10: Trung điểm của đoạn thẳng
Luyện tập 1 trang 127 SGK toán lớp 6 tập 1
Ôn tập phần hình học (Câu hỏi – Bài tập)

2. Toán lớp 6 tập 2

2.1. Phần Số học

2.2.1. Chương 3: Phân số

Bài 1: Mở rộng khái niệm phân số
Bài 2: Phân số bằng nhau
Bài 3: Tính chất cơ bản của phân số
Bài 4: Rút gọn phân số
Luyện tập trang 15
Bài 5: Quy đồng mẫu nhiều phân số
Luyện tập trang 19
Bài 6: So sánh phân số
Bài 7: Phép cộng phân số
Bài 8: Tính chất cơ bản của phép cộng phân số
Luyện tập trang 29
Bài 9: Phép trừ phân số
Luyện tập trang 34
Bài 10: Phép nhân phân số
Bài 11: Tính chất cơ bản của phép nhân phân số
Luyện tập trang 40
Bài 12: Phép chia phân số
Luyện tập trang 43
Bài 13: Hỗn số. Số thập phân. Phần trăm
Luyện tập trang 47
Luyện tập trang 48
Bài 14: Tìm giá trị phân số của một số cho trước
Luyện tập trang 52
Bài 15: Tìm một số biết giá trị một phân số của nó
Luyện tập trang 55
Bài 16: Tìm tỉ số của hai số
Luyện tập trang 59
Bài 17: Biểu đồ phần trăm
Ôn tập chương 3 (Câu hỏi – Bài tập)
Ôn tập cuối năm phần số học

2.2. Phần Hình học

2.2.1. Góc

Bài 1: Nửa mặt phẳng
Bài 2: Góc
Bài 3: Số đo góc
Bài 4: Khi nào thì xOy + yOz = xOz
Bài 5: Vẽ góc cho biết số đo
Bài 6: Tia phân giác của góc
Luyện tập trang 87
Bài 7: Thực hành đo góc trên mặt đất
Bài 8: Đường tròn
Bài 9: Tam giác
Ôn tập phần hình học Toán 6 Tập 2

Mình giải bài tập của từng bài sau khi đã tóm tắt lý thuyết của bạn đó. Do vậy, bạn chỉ cần nhấp chuột vào link từng bài trên đây để xem lời giải. Cách khác, bạn cần tìm lời giải của bài nào thì gõ vào ô tìm kiếm tên của bài đó.">

Toán lớp 6

Giải bài tập toán 6, sgk toán 6, giải toán lớp 6, giai toan 6, giai sgk toan lop 6, giải toán lớp 6 hình học.

Toán lớp 6 gồm 4 quyển SGK bao gồm phần số học tập 1, tập 2 và phần hình học tập 1 và tập 2. Trong học kỳ 1 lớp 6, các bạn sẽ học song song phần Số học tập 1 và phần Hình học tập 1. Trong học kỳ 2 lớp 6, các bạn sẽ học cùng lúc phần Số học tập 2 và phần Hình học tập 2.

Chuyên mục Toán lớp 6 này, mình sẽ gửi đến các bạn toàn bộ chương trình sách giáo khoa lớp 6. Trong đó, có phần tóm tắt lý thuyết và phần giải bài tập toán lớp 6.

1. Toán lớp 6 tập 1

1.1. Phần Số học toán lớp 6

1.1.1. Chương 1 – Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên

Bài 1: Tập hợp. Phần tử của tập hợp
Bài 2: Tập hợp các số tự nhiên
Bài 3: Ghi số tự nhiên
Bài 4: Số phần tử của một tập hợp. Tập hợp con
Luyện tập trang 14
Bài 5: Phép cộng và phép nhân
Luyện tập 1 trang 17
Luyện tập 2 trang 19
Bài 6: Phép trừ và phép chia
Luyện tập 1 trang 24
Luyện tập 2 trang 25
Bài 7: Lũy thừa với số mũ tự nhiên. Nhân hai lũy thừa cùng cơ số
Luyện tập trang 28
Bài 8: Chia hai lũy thừa cùng cơ số
Bài 9: Thứ tự thực hiện các phép tính
Luyện tập trang 33
Bài 10: Tính chất chia hết của một tổng
Luyện tập trang 36
Bài 11: Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5
Luyện tập trang 39
Bài 12: Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9
Luyện tập trang 42
Bài 13: Ước và bội
Bài 14: Số nguyên tố. Hợp số. Bảng số nguyên tố
Luyện tập trang 47
Bài 15: Phân tích một số ra thừa số nguyên tố
Luyện tập trang 50
Bài 16: Ước chung và bội chung
Luyện tập trang 53
Bài 17: Ước chung lớn nhất
Luyện tập 1 trang 56
Luyện tập 2 trang 57
Bài 18: Bội chung nhỏ nhất
Luyện tập 1 trang 59
Luyện tập 2 trang 60
Ôn tập chương 1 (Câu hỏi – Bài tập)

1.1.2. Chương 2 – Số nguyên

Bài 1: Làm quen với số nguyên âm
Bài 2: Tập hợp các số nguyên
Bài 3: Thứ tự trong tập hợp các số nguyên
Luyện tập trang 73
Bài 4: Cộng hai số nguyên cùng dấu
Bài 5: Cộng hai số nguyên khác dấu
Luyện tập trang 77
Bài 6: Tính chất của phép cộng các số nguyên
Luyện tập trang 79
Bài 7: Phép trừ hai số nguyên
Luyện tập trang 82
Bài 8: Quy tắc dấu ngoặc
Bài 9: Quy tắc chuyển vế
Luyện tập trang 87
Bài 10: Nhân hai số nguyên khác dấu
Bài 11: Nhân hai số nguyên cùng dấu
Luyện tập trang 92
Bài 12: Tính chất của phép nhân
Luyện tập trang 95
Bài 13: Bội và ước của một số nguyên
Ôn tập chương 2 (Câu hỏi – Bài tập)

1.2. Phần Hình học toán lớp 6

1.2.1. Chướng 1 – Đoạn Thẳng

Bài 1: Điểm. Đường thẳng
Bài 2: Ba điểm thẳng hàng
Bài 3: Đường thẳng đi qua hai điểm
Bài 4: Thực hành trồng cây thẳng hàng
Bài 5: Tia
Luyện tập trang 113
Bài 6: Đoạn thẳng
Bài 7: Độ dài đoạn thẳng
Bài 8: Khi nào thì AM + MB = AB?
Bài 9: Vẽ đoạn thẳng cho biết độ dài
Bài 10: Trung điểm của đoạn thẳng
Luyện tập 1 trang 127 SGK toán lớp 6 tập 1
Ôn tập phần hình học (Câu hỏi – Bài tập)

2. Toán lớp 6 tập 2

2.1. Phần Số học

2.2.1. Chương 3: Phân số

Bài 1: Mở rộng khái niệm phân số
Bài 2: Phân số bằng nhau
Bài 3: Tính chất cơ bản của phân số
Bài 4: Rút gọn phân số
Luyện tập trang 15
Bài 5: Quy đồng mẫu nhiều phân số
Luyện tập trang 19
Bài 6: So sánh phân số
Bài 7: Phép cộng phân số
Bài 8: Tính chất cơ bản của phép cộng phân số
Luyện tập trang 29
Bài 9: Phép trừ phân số
Luyện tập trang 34
Bài 10: Phép nhân phân số
Bài 11: Tính chất cơ bản của phép nhân phân số
Luyện tập trang 40
Bài 12: Phép chia phân số
Luyện tập trang 43
Bài 13: Hỗn số. Số thập phân. Phần trăm
Luyện tập trang 47
Luyện tập trang 48
Bài 14: Tìm giá trị phân số của một số cho trước
Luyện tập trang 52
Bài 15: Tìm một số biết giá trị một phân số của nó
Luyện tập trang 55
Bài 16: Tìm tỉ số của hai số
Luyện tập trang 59
Bài 17: Biểu đồ phần trăm
Ôn tập chương 3 (Câu hỏi – Bài tập)
Ôn tập cuối năm phần số học

2.2. Phần Hình học

2.2.1. Góc

Bài 1: Nửa mặt phẳng
Bài 2: Góc
Bài 3: Số đo góc
Bài 4: Khi nào thì xOy + yOz = xOz
Bài 5: Vẽ góc cho biết số đo
Bài 6: Tia phân giác của góc
Luyện tập trang 87
Bài 7: Thực hành đo góc trên mặt đất
Bài 8: Đường tròn
Bài 9: Tam giác
Ôn tập phần hình học Toán 6 Tập 2

Mình giải bài tập của từng bài sau khi đã tóm tắt lý thuyết của bạn đó. Do vậy, bạn chỉ cần nhấp chuột vào link từng bài trên đây để xem lời giải. Cách khác, bạn cần tìm lời giải của bài nào thì gõ vào ô tìm kiếm tên của bài đó.

Tổng: 87 bài

apps