Hướng dẫn giải bài tập 156, 157, 158 SGK trang 60 toán lớp 6 tập 1. Giải toán lớp 6 luyện tập 2 trang 60 SGK. Nội dung bài tập về bội chung nhỏ nhất.

Giải bài tập luyện tập 2 trang 60 SGK toán lớp 6 tập 1

Bài 156 trang 60 SGK toán lớp 6

Tìm số tự nhiên x, biết rằng:

x ⋮ 12,            x ⋮ 21,            x ⋮ 28 và 150 < x < 300.

Giải:

Ta có x ⋮ 12, x ⋮ 21, x ⋮ 28  x là một bội chung của 12, 21, 28 và x thỏa mãn điều kiện 150 < x < 300.

Ta có:

12 = 22 . 3

21 = 3 . 7

28 = 22 . 7

BCNN(12, 21, 28) = 22 . 3 . 7 = 84.

Vậy BC(12, 21, 28) = B(84) = {84; 168; 292; …}

Vì 150 < x < 300 nên x = 168 và x = 292.

Bài 157 trang 60 SGK toán lớp 6

Hai bạn An và Bách cùng học một trường nhưng ở hai lớp khác nhau. An cứ 10 ngày lại trực nhật, Bách cứ 12 ngày lại trực nhật. Lần đầu cả hai cùng trực nhật vào một ngày. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu ngày thì hai bạn lại cùng trực nhật ?

Giải:

Ta có số ngày để việc trực nhật của An lặp lại là một bội của 10, của Bách là một bội của 12.

Do đó khoảng thời gian kể từ lần đầu tiên cùng trực nhật đến những lần cùng trực nhật sau là những bội chung của 10 và 12.

Vì thế khoảng thời gian kể từ lần đầu tiên cùng trực nhật đến những lần cùng trực nhật thứ hai là BCNN(10,12).

Ta có: 10 = 2 . 5; 12 = 22 . 3 => BCNN(10, 12) = 60.

Vậy ít nhất 60 ngày sau hai bạn mới lại cùng trực nhật.

Bài 158 trang 60 SGK toán lớp 6

Hai đội công nhân nhận trồng một số cây như nhau. Mỗi công nhân đội I phải trồng 8 cây, mỗi công nhân đội II phải trồng 9 cây. Tính số cây mỗi đội phải trồng, biết rằng số cây đó trong khoảng từ 100 đến 200.

Giải:

Ta có: Số cây mỗi đội phải trồng là bội chung của 8 và 9.

BCNN(8, 9) = 72. Số cây mỗi đội phải trồng là bội của 72.

Vì số cây đó trong khoảng từ 100 đến 200 nên số cây mỗi đội phải trồng là 72 . 2 = 144 cây.

Bài viết liên quan