Hướng dẫn các bạn giải bài tập luyện tập 1 trang 24 toán lớp 6 tập 1. Giải toán lớp 6 các bài tập 47, 48, 49, 20, 51 trang 24 SGK Toán 6 tập 1.

Giải bài 47, 48, 49, 50, 51 trang 24 SGK Toán 6 tập 1

Bài 47 trang 24 SGK Toán 6 tập 1

Tìm số tự nhiên x, biết

a) (x – 35) – 120 = 0;                        b) 124 + (118 – x) = 217;

c) 156 – (x + 61) = 82.

Giải:

a) Ta có (x – 35) – 120 = 0 suy ra x – 35 = 120.

Do đó x = 120 + 35 = 155.

b) Ta có 124 + (118 – x) = 217 suy ra 118 – x = 217 – 124 = 93.

Do đó x = 118 – 93 = 25.

c) Ta có 156 – (x + 61) = 82 suy ra x + 61 = 156 – 82 = 74.

Do đó x = 74 – 61 = 13.

Bài 48 trang 24 SGK Toán 6 tập 1

Tính nhẩm bằng cách thêm vào ở số hạng này, bớt đi ở số hạng kia cùng một số thích hợp:

Ví dụ:    57 + 96 = (57 – 4) + (96 + 4) = 53 + 100 = 153.

Hãy tính nhẩm: 35 + 98;             46 + 29.

Giải:

35 + 98 = (35 – 2) + (98 + 2) = 33 + 100 = 133.

46 + 29 = (46 – 1) + (29 + 1) = 45 + 30 = 75.

Bài 49 trang 24 SGK Toán 6 tập 1

Tính nhẩm bằng cách thêm vào số bị trừ và số trừ cùng một số thích hợp:

Ví dụ: 135 – 98 = (135 + 2) – (98 + 2) = 137 – 100 = 37.

Hãy tính nhẩm: 321 – 96;             1354 – 997.

Bài giải:

321 – 96 = (321 + 4) – (96 + 4) = 325 -100 = 225.

1354 – 997 = (1354 + 3) – (997 + 3) = 1357 – 1000 = 357.

Bài 50 trang 24 SGK Toán 6 tập 1

Sử dụng máy tính bỏ túi:

Nút dấu trừ:

Dùng máy tính bỏ túi để tính:

425 – 257;     91 – 56;          82 – 56;      73 – 56;        652 – 46 – 46 – 46.

Giải:

Tự bấm máy tính nhé. Kết quả:

425 – 257 = 168;     91 – 56 = 35;          82 – 56 = 26;

73 – 56 = 17;        652 – 46 – 46 – 46 = 514

Bài 51 trang 25 SGK Toán 6 tập 1

Đố: Điền số thích hợp vào ô vuông ở hình bên sao cho tổng các số ở mỗi dòng, ở mỗi cột, ở mỗi đường chéo đều bằng nhau.

Giải:

Từ đường chéo đã cho ta tính được tổng các số ở các dòng, các cột, các đường chéo đều là 2 + 5 + 8 = 15.

Như vậy ta có thể tìm được số ở ô đầu tiên (dòng một, cột một) như sau. Gọi số ở ô đầu tiên là a. Ta có a + 5 + 6 = 15. Vậy a = 4.

Tương tự, gọi ô ở dòng một, cột hai; ô ở dòng hai, cột một; ô ở dòng hai cột ba và ô ở dòng ba, cột hai lần lượt là b, c , d và e.

Ta có:

4 + b + 2 = 15

4 + c + 8 =15

2 + d + 6 =15

8 + e + 6 = 15

Vậy ta có kết quả: b = 9, c = 3, d = 7, e = 1.

Ta có bảng sau khi điền các số vào như sau:

Bài viết liên quan