Bằng cách suy luận và tính toán nhanh, bạn hãy tìm ra đáp án cho bốn câu đố điền số trong ba phút.

Câu 1:

Bốn câu đố thử thách IQ

Câu 2:

Bốn câu đố thử thách IQ - 1

Câu 3:

Bốn câu đố thử thách IQ - 2

Câu 4:

Bốn câu đố thử thách IQ - 3

ĐÁP ÁN

Câu 1:

Ở mỗi hàng, số đầu tiên cộng bình phương số thứ hai trước dấu bằng sẽ được số sau dấu bằng. Suy ra số cần điền là 16.

Đáp án câu 1

Câu 2:

Số liền trước nhân 2 rồi cộng với 4 sẽ được số liền sau. Suy ra số cần điền là
76 x 2 + 4 = 156.

Đáp án câu 2
Câu 3:

Ở mỗi cụm hình, căn bậc hai của tích hai số ở dưới sẽ được số trong ô ở trên. Suy ra số cần điền là 1.

Đáp án câu 3
Câu 4:

Ở mỗi cột, số ở giữa bằng một nửa tổng hai số trên và dưới. Suy ra số cần điền là 7.

Đáp án câu 4

Theo Logic Channel