Hướng dẫn giải bài tập luyện tập trang 53, 54 SGK toán lớp 6 tập 1 chi tiết nhất. Giải bài 137, 138 trang 53, 54 SGK toán lớp 6 tập 1.

Giải bài tập luyện tập trang 53, 54 SGK toán lớp 6 tập 1

Bài 137 trang 53 SGK toán lớp 6

Tìm giao của hai tập hợp A và B, biết rằng:
a) A = {cam, táo, chanh}, B = {cam, chanh, quýt}.

b) A là tập hợp các học sinh giỏi môn Văn của một lớp, B là tập hợp các học sinh giỏi Toán của lớp đó;

c) A là tập hợp các số chia hết cho 5, B là tập hợp các số chia hết cho 10;

d) A là tập hợp các số chẵn, B là tập hợp các số lẻ.

Giải:

a) A ∩ B = {cam, chanh}.

b) A ∩ B là tập hợp các học sinh giỏi cả hai môn Văn và Toán.

c) A ∩ B là tập hợp các số chia hết cho cả 5 và 10.

Vì các số chia hết cho 10 thì cũng chia hết cho 5 nên B là tập hợp các số chia hết cho cả 5 và 10. Do đó A ∩ B = B

d) A ∩ B = Φ vì không có số nào vừa chẵn vừa lẻ.

Bài 138 trang 54 SGK toán lớp 6

Có 24 bút bi, 32 quyển vở. Cô giáo muốn chia số bút và số vở đó thành một số phần thưởng như nhau gồm cả bút và vở. Trong các cách chia sau, cách nào thực hiện được? Hãy điền vào ô trống trong trường hợp chia được.

Cách chiaSố
phần thưởng
Số bút ở mỗi
phần thưởng
Số vở ở mỗi
phần thưởng
a4
b6
c8

Giải:

Muốn cho mỗi phần thưởng đều có số bút như nhau, số vở như nhau thì số phần thưởng phải là ước chung của 24 và 32.

Ta có: Ư(24) = {1; 2; 3; 4; 6; 8; 12; 24}; Ư(32) = {1; 2; 4; 8; 16; 32}.

⇒ ƯC(24; 32) = Ư(24) ∩ Ư(32) = {1; 2; 4; 8}.

Vậy cách a và c thực hiện được còn cách c không thực hiện được.

Ta có bảng sau:

Cách chiaSố
phần thưởng
Số bút ở mỗi
phần thưởng
Số vở ở môi
phần thưởng
a468
b6không thực hiện được không thực hiện được
c834

Bài viết liên quan