Giải toán lớp 6 bài 6 trang 116 SGK toán lớp 6 tập 1 về nội dung đoạn thẳng là gì? Hướng dẫn giải bài tập 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 SGK trang 116 SGK toán lớp 6 tập 1.

Lý thuyết về Đoạn Thẳng

1. Đoạn thẳng AB là gì?

– Đoạn thẳng AB là hình gồm điểm A, điểm B và tất cả các điểm nằm giữa A và B

– Các điểm A, B gọi là hai mút (hai đầu) đoạn thẳng AB.

2. Đoạn thẳng cắt đoạn thẳng, cắt tia, cắt đường thẳng

Khi đoạn thẳng và đoạn thẳng, hoặc tia, hoặc đường thẳng có một điểm chung, ta nói chúng cắt nhau, điểm chung đó gọi là giao điểm.

2.1. Đoạn thẳng cắt đoạn thẳng

Ví dụ: Hai đoạn thẳng AB và CD cắt nhau, giao điểm là điểm I.

2.2. Đoạn thẳng cắt tia

Ví dụ: Đoạn thẳng AB và tia Ox cắt nhau, giao điểm là điểm K

2.3. Đoạn thẳng cắt đường thẳng

Ví dụ: Đoạn thẳng AB và đường thẳng xy cắt nhau, giao điểm là điểm H.

Giải bài tập bài 6 trang 115 SGK toán lớp 6 tập 1

Bài 33 trang 115 SGK toán lớp 6

Điền vào chỗ trong trong các phát biểu sau:

a) Hình gồm hai điểm … và tất cả các điểm nằm giữa … được gọi là đoạn thẳng RS.

Hai điểm … được gọi là hai mút của đoạn thẳng RS.

b) Đoạn thẳng PQ là hình gồm…

Giải:

a) Hình gồm hai điểm R, Svà tất cả các điểm nằm giữa R và Sđược gọi là đoạn thẳng RS.

Hai điểm R, S được gọi là hai mút của đoạn thẳng RS.

b) Đoạn thẳng PQ là hình gồm hai điểm P, Q và tất cả các điểm nằm giữa P và Q.

Bài 34 trang 116 SGK toán lớp 6

Trên đường thẳng a lấy 3 điểm A, B, C. Hỏi có mấy đoạn thẳng tất cả? Hãy gọi tên các đoạn thẳng ấy.

Giải:

Ta có ba đoạn thẳng là AB, AC và BC.

Bài 35 trang 116 SGK toán lớp 6

Gọi M là một điểm bất kì của đoạn thẳng AB, điểm M  nằm ở đâu? Em hãy chọn cậu trả lời đúng trong các câu sau:

a) Điểm M phải trùng với điểm A.

b) Điểm M phải nằm giữa hai điểm A và B.

c) Điểm M phải trùng với điểm B.

d) Điểm M hoặc trùng với điểm A hoặc nằm giữa hai điểm A và B hoặc trùng với điểm B.

Giải:

Câu trả lời đúng là: D

Điểm M bất kì thuộc đoạn thẳng AB thì có điểm M có thể trùng với điểm A, hoặc điểm B hoặc điểm nằm giữa hai điểm A và B theo định nghĩa. Nếu nghĩ điểm M chỉ nằm giữa hai điểm A và B là không đúng.

Bài 36 trang 116 SGK toán lớp 6

Xét 3 đoạn thẳng AB, BC, CA trên hình 36 và trả lời các câu hỏi sau:

a) Đường thẳng a có đi qua mút của đoạn thẳng nào không ?

b) Đường thẳng a có cắt những đoạn thẳng nào không?

c) Đường thẳng a có không cắt những đoạn thẳng nào?

Giải: 

a) Đường thẳng a không có đi qua mút của đoạn thẳng nào;

b) Đường thẳng a có cắt đoạn thẳng AB và AC;

c) Đường thẳng a có không cắt đoạn thẳng BC.

Bài 37 trang 116 SGK toán lớp 6

Lấy ba điểm không thẳng hàng A, B, C vẽ hai tia AB và AC, sau đó vẽ tia Ax cắt đoạn BC tại điểm K nằm giữa hai điểm B và C.

Giải:

Ta vẽ được hình theo đề bài như sau:

Bài 38 trang 116 SGK toán lớp 6

Vẽ hình 37 vào vở rồi tô đoạn thẳng BM, tia MT, đường thẳng BT bằng ba màu khác nhau.

Giải:

Cần nhớ rằng đoạn thẳng bị giới hạn ở hai đầu; tia chỉ bị giới hạn ở một đầu còn đường thẳng thì không bị giới hạn ở cả 2 phía.

Bài 39 trang 116 SGK toán lớp 6

Vẽ hình 38 vào vở rồi vẽ tiếp các đoạn thẳng AE, BD cắt nhau tại I và vẽ các đoạn thẳng AF, CD cắt nhau tại k. Vẽ các đoạn thẳng BF, CE cắt nhau tại L.

Kiểm tra xem các điểm I, K, L có thẳng hàng hay không.

Giải:

Theo đề bài ta vẽ được hình như sau:

Giờ ta kiểm tra xem ba điểm I, K, L có thẳng hàng hay không, ta vẽ đường thẳng đi qua I và K rồi xem đường thẳng đó có đi qua L hay không. Nhận thấy đường thẳng đó đi qua điểm L. Vậy ba điểm I, K, L thẳng hàng.