Thời gian làm bài: 120 phút

Phần I. Trắc nghiệm (2 điểm)

Câu 1: Trong các đường thẳng sau đây, đường thẳng nào đi qua điểm A (1; 3):

A. x – y = 3     B. 2x + y =5

C. 2x – y = 3    D. x + y = 5

Câu 2: Điều kiện xác định của biểu thức Đề thi vào 10 môn Toán có đáp án | Đề thi môn Toán vào 10 có đáp án là:

A. x = -2018     B. x ≠ -2018

C. x ≥ -2018     D. x ≤ -2018

Câu 3: Tìm m để 2 đường thẳng sau cắt nhau tại 1 điểm y = (2m – 1)x + 7 và y = 3x – 5

A. m = 2     B. m ≠ 2    C. m ≥ 2    D. m ≤ 2

Câu 4: Tìm giá trị của a để đồ thị hàm số y = ax2 đi qua điểm (1; – 4)

A. a = – 2     B. a = 2     C. a = 4    D. a = – 4

Câu 5: Biết phương trình x2 + bx – 2b = 0 có một nghiệm x = -3. Tìm nghiệm còn lại của phương trình:

Đề thi vào 10 môn Toán có đáp án | Đề thi môn Toán vào 10 có đáp án

Câu 6: Trong các nhận xét sau, nhận xét đúng là:

A. Hai cung bằng nhau thì có số đo bằng nhau

B. Hai cung có số đo bằng nhau thì bằng nhau

C. Cả a, b đều đúng

D. Cả a và b đều sai

Câu 7: Tính diện tích hình quạt có bán kính 6cm, độ dài cung là 5π cm

A. 10π cm2     B. 20π cm2    C.30π cm2    D. 15Bπ cm2

Câu 8: Tính diện tích toàn phần của hình nón có bán kính đáy 5 cm và độ dài đường sinh là 7 cm:

A. 35π cm2   B. 45π cm2    C. 52π cm2   D. 60π cm2

Phần II. Tự luận

Bài 1: (1,5 điểm) Giải các phương trình và hệ phương trình:

a) √5x – 2√5 = 0

b)3x2 – 8x – 6 = 0

Đề thi vào 10 môn Toán có đáp án | Đề thi môn Toán vào 10 có đáp án

Bài 2: (2 điểm)

1) Cho 2 hàm số (P): y = 2x2 và (d): y = -3x + 4

a) Vẽ 2 đồ thị trên cùng một mặt phẳng tọa độ Oxy

b) Tìm tọa độ giao điểm của 2 đồ thị trên bằng phép tính.

2) Cho phương trình x2 – 2(m – 1)x – 2m = 0.

Chứng minh rằng phương trình luôn có 2 nghiệm phân biệt với mọi m. Gọi 2 nghiệm của phương trình là x1; x2, tìm tất cả giá trị của m sao cho x12 + x1 – x2 = 5 – 2m

Bài 3: (1 điểm) Hai xe máy cùng xuất phát một lúc từ địa điểm A đến địa điểm B cách nhau 30 km. Xe thứ nhất chạy nhanh hơn xe thứ hai 5km/h nên đến B sớm hơn 5 phút. Tính vận tốc mỗi xe

Bài 4: (3,5 điểm) Trên đường tròn (O; R) đường kính AB lấy 2 điểm M, N theo thứ tự A, M, N, B ( hai điểm M, N khác 2 điểm A và B). Các đường thẳng AM và BN cắt nhau tại C, AN và BM cắt nhau tại D

a) Chứng minh tứ giác MCND nội tiếp. Xác định tâm I đường tròn ngoại tiếp tứ giác

b) Gọi H là giao điểm của CD và AB. Chứng minh rằng:

BN.BC = BH.BAv

c) Tính ∠IMO

d) Cho biết ∠BAM = 45o; ∠BAN = 30o. Tính theo R diện tích của tam giác ABC

Phần I. Trắc nghiệm

1.B2.C3.B4.A
5.D6.A7.C8.D

Phần II. Tự luận

Bài 1:

a) √5x – 2√5 = 0

⇔ √5x = 2√5

⇔ x = 2

Vậy phương trình có nghiệm x = 2.

b)3x2 – 8x – 6 = 0

Δ’ = (-4)2 – 3.(-6) = 34 > 0

Phương trình có 2 nghiệm phân biệt

Đề thi vào 10 môn Toán có đáp án | Đề thi môn Toán vào 10 có đáp án

Vậy phương trình có tập nghiệm là S = Đề thi vào 10 môn Toán có đáp án | Đề thi môn Toán vào 10 có đáp án

Đề thi vào 10 môn Toán có đáp án | Đề thi môn Toán vào 10 có đáp án

Vậy hệ phương trình đã cho có nghiệm (x; y) = (1; 1)

Bài 2:

1) Cho 2 hàm số (P): y = x2 và (d): y = -3x + 4

Xét hàm số: y = 2x2

Bảng giá trị

x-2-1012
y = 2x241014

Đồ thị hàm số (P): y = x2 là đường parabol nằm phía trên trục hoành, nhận trục Oy là trục đối xứng và nhận đỉnh O (0;0) làm điểm thấp nhất

Xét hàm số y = -3x + 4

Bảng giá trị

x01
y = -3x + 441

Đề thi vào 10 môn Toán có đáp án | Đề thi môn Toán vào 10 có đáp án

b) phương trình hoành độ giao điểm của (P) và (d) là

x2 = – 3x + 4 ⇔ x2 + 3x – 4 = 0

=> phương trình có nghiệm x = 1 và x = – 4 ( do phương trình có dạng a + b + c =0)

Với x = 1 thì y = 1

Với x = – 4 thì y = 16

Vậy tọa độ giao điểm của (P) và (d) là (1; 1 ) và (-4; 16)

2) x2 – 2(m – 1)x – 2m = 0.

Δ’= (m-1)2 – (-2m) = m2 + 1 > 0 ∀m

Vậy phương trình luôn có 2 nghiệm phân biệt với mọi m

Theo định lí Vi- ét ta có:

Đề thi vào 10 môn Toán có đáp án | Đề thi môn Toán vào 10 có đáp án

⇔ x12 + x1 – x2 = 3 – (2m – 2)

⇔ x12 + x1 – x2 = 3 – x1 – x2

⇔ x12 + 2x1 – 3 = 0

Đề thi vào 10 môn Toán có đáp án | Đề thi môn Toán vào 10 có đáp án

Với x1 = 1 thay vào phương trình ban đầu tìm được m = Đề thi vào 10 môn Toán có đáp án | Đề thi môn Toán vào 10 có đáp án

Với x1 = -3 thay vào phương trình ban đầu, tìm đc m = Đề thi vào 10 môn Toán có đáp án | Đề thi môn Toán vào 10 có đáp án

Vậy với m = 

Đề thi vào 10 môn Toán có đáp án | Đề thi môn Toán vào 10 có đáp án thì phương trình có 2 nghiệm thỏa mãn yêu cầu đề bài.

Bài 3:

Gọi vận tốc xe thứ nhất là x ( km/h) (x > 5)

Vận tốc xe thứ hai là x – 5 (km/h)

Thời gian đi của xe thứ nhất là: Đề thi vào 10 môn Toán có đáp án | Đề thi môn Toán vào 10 có đáp án

Thời gian đi của xe thứ hai là Đề thi vào 10 môn Toán có đáp án | Đề thi môn Toán vào 10 có đáp án

Do xe thứ nhất đến B sớm hơn xe thứ hai 5′ = 

Đề thi vào 10 môn Toán có đáp án | Đề thi môn Toán vào 10 có đáp án nên ta có phương trình

Đề thi vào 10 môn Toán có đáp án | Đề thi môn Toán vào 10 có đáp án

Vậy vận tốc của xe thứ nhất là 45 km/h

Vận tốc xe thứ hai là 40 km/h

Bài 4:

Đề thi vào 10 môn Toán có đáp án | Đề thi môn Toán vào 10 có đáp án

a) Ta có:

∠AMB = 90o (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn)

=> ∠DMC = 90o

∠ANB = 90o (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn)

=> ∠DNC = 90o

Xét tứ giác MCND có:

∠DMC + ∠DNC = 90o + 90o = 180o

=> Tứ giác MCDN là tứ giác nội tiếp

Do ∠DMC = 90o nên DC là đường kính đường tròn ngoại tiếp tứ giác MCDN

Do đó tâm I của đường tròn ngoại tiếp tứ giác là trung điểm I của DC

b) Xét tam giác CAB có:

AN ⊥ BC

BM ⊥ AC

AN giao với BM tại H

=> H là trực tâm của tam giác CAB

=> CH ⊥ BA

Xét ΔCHB và ΔBNA có:

∠CBA là góc chung

∠CHB = ∠ANB = 90o

=>ΔCHB ∼ ΔANB

Đề thi vào 10 môn Toán có đáp án | Đề thi môn Toán vào 10 có đáp án => BN.BC = BA.BH

c) Xét tam giác HDB vuông tại H có:

∠BDH + ∠DBH = 90o (1)

Xét tam giác IDM cân tại I (ID = IM )

=> ∠IMD = ∠IDM

Mà ∠IDM = ∠BDH (đối đỉnh)

=> ∠IMD = ∠BDH (2)

Mặt khác tam giác OBM cân tại O ( OB = OM)

=> ∠OMB = ∠DBH (3)

Từ (1); (2) và (3)

=> ∠IMD + ∠OMB = ∠BDH + ∠DBH = 90o

=> ∠IMO = 90o

d) Xét tam giác BAN vuông tại N có:

∠NAB = 30o => ∠NBA = 60o

Xét tam giác CHB vuông tại H có ∠NBA = 60o

=> BH = CH.cot60o = Đề thi vào 10 môn Toán có đáp án | Đề thi môn Toán vào 10 có đáp án

Lại có: Tam giác CHA vuông tại H có ∠CAH = 45o

=> Tam giác CHA vuông cân tại H => CH = HA

Ta có:

AB = HA + HB = CH + Đề thi vào 10 môn Toán có đáp án | Đề thi môn Toán vào 10 có đáp án

Đề thi vào 10 môn Toán có đáp án | Đề thi môn Toán vào 10 có đáp án = 2R => CH = R√3(√3-1)

Diện tích tam giác ABC là:

SABC = Đề thi vào 10 môn Toán có đáp án | Đề thi môn Toán vào 10 có đáp ánCH.AB = Đề thi vào 10 môn Toán có đáp án | Đề thi môn Toán vào 10 có đáp án.R√3(√3-1).2R = R2.√3(√3-1) (dvdt)