Giải toán lớp 6 tập 2 luyện tập trang 19, 20, 21 SGK. Hướng dẫn giải bài tập 32, 33, 34, 35, 36 trang 19, 20, 21 SGK toán lớp 6 tập 2.

Giải bài tập Luyện tập trang 19, 20, 21 SGK toán lớp 6 tập 2

Bài 32 trang 19 SGK toán lớp 6 tập 2

Quy đồng mẫu các phân số:

a) \[ \frac{-4}{7}\]; \[ \frac{8}{9}\]; \[ \frac{-10}{21}\]

b) \[ \frac{5}{2^2.3}\]; \[ \frac{7}{2^3.11}\];

Giải: 

a) Ta có mẫu số chung của 3 phân số đã cho là BCNN (7; 9; 21) = 32.7 = 63

Vậy quy đồng mẫu số như sau:

\[ \frac{-4}{7} = \frac{-4.9}{7.9} = \frac{-36}{63}\];

\[ \frac{8}{9} = \frac{8.7}{9.7} = \frac{56}{63}\];

\[ \frac{-10}{21} = \frac{-10.3}{21.3} = \frac{-30}{63}\].

b)  Ta có mẫu số chung của 2 phân số đã cho là 23. 3 . 11 = 264

Vậy quy đồng mẫu số như sau:

\[ \frac{5}{2^2.3} = \frac{5.2.11}{2^2.3.2.11} = \frac{110}{264} \];

\[ \frac{7}{2^3.11} = \frac{7.3}{2^3.11.3} = \frac{21}{264}\].

Bài 33 trang 19 SGK toán lớp 6 tập 2

Quy đồng mẫu các phân số

a) \[ \frac{3}{-20}\]; \[ \frac{-11}{-30}\]; \[ \frac{7}{15}\];

b) \[ \frac{-6}{-35}\]; \[ \frac{27}{-180}\]; \[ \frac{-3}{-28}\];

Giải:

a) Ta có mẫu số chung của 3 phân số đã cho là BCNN(20, 30, 15) = 60

Vậy quy đồng mẫu số như sau:

\[ \frac{3}{-20} = \frac{3.(-3)}{-20.(-3)} = \frac{-9}{60}\];

\[ \frac{-11}{-30} = \frac{-11.(-2)}{-30.(-2)} = \frac{22}{60} \];

\[ \frac{7}{15} = \frac{7.4}{15.4} = \frac{28}{60} \];

b) Ta có: \[ \frac{27}{-180} = \frac{-3}{20}\]

Vậy mẫu số chung của 3 phân số đã cho là BCNN(35, 20, 28) = 140

Ta quy đồng mẫu số như sau:

\[ \frac{-6}{-35} = \frac{-6.(-4)}{-35.(-4)} = \frac{24}{140}\];

\[ \frac{27}{-180} = \frac{-3}{20} = \frac{-3.7}{20.7} = \frac{-21}{140}\];

\[ \frac{-3}{-28} = \frac{-3.(-5)}{-28.(-5)} = \frac{15}{140}\];

Bài 34 trang 20 SGK toán lớp 6 tập 2

Quy đồng mẫu các phân số:

a) \[ \frac{-5}{5}\]; \[ \frac{8}{7}\];      b) 3; \[ \frac{-3}{5}\]; \[ \frac{-5}{6}\];      c) \[ \frac{-9}{7}\]; \[ \frac{-19}{15}\]; -1;

Giải:

a) Ta có \[ \frac{-5}{5}\] = -1

Do đó quy đồng mẫu số \[ \frac{-5}{5}\]; \[ \frac{8}{7}\] ta được \[ \frac{-7}{7}\] và \[ \frac{8}{7}\]

b) Ta có mẫu số chung cùa 3 số đã cho là BCNN(5, 6) = 30

Vậy ta quy đồng mẫu số như sau:

3 = \[ \frac{90}{30}\];

\[ \frac{-3}{5} = \frac{-3.6}{5.6} = \frac{-18}{30} \];

\[ \frac{-5}{6} = \frac{-5.5}{6.5} = \frac{-25}{30}\];

c) Ta có mẫu chung của các số đã cho là BCNN(7, 15) = 105

Vậy ta quy đồng mẫu số như sau:

\[ \frac{-9}{7} = \frac{-9.15}{7.15} = \frac{-135}{105}\];

\[ \frac{-19}{15} = \frac{-19.7}{15.7} = \frac{-133}{105}\];

-1 = \[ \frac{-105}{105}\];

Bài 35 trang 20 SGK toán lớp 6 tập 2

Rút gọn rồi quy đồng mẫu các phân số:

a) \[ \frac{-15}{90}\]; \[ \frac{120}{600}\]; \[ \frac{-75}{150}\]

b) \[ \frac{54}{-90}\]; \[ \frac{-180}{288}\]; \[ \frac{60}{-135}\]

Giải:

a) Rút gọn các phân số đã cho, ta có:

\[ \frac{-15}{90} = \frac{-1}{6} \];

\[ \frac{120}{600} = \frac{1}{5}\];

\[ \frac{-75}{150} = \frac{-1}{2}\]

Ta có mẫu chung các phân số đã cho là BCNN(6, 5, 2) = 30

Vậy quy đồng mẫu số ta được:

\[ \frac{-15}{90} = \frac{-1}{6} = \frac{-1.5}{6.5} = \frac{-5}{30} \];

\[ \frac{120}{600} = \frac{1}{5} = \frac{1.6}{5.6} = \frac{6}{30}\];

\[ \frac{-75}{150} = \frac{-1}{2} = \frac{-1.15}{2.15} = \frac{-15}{30} \]

b) Rút gọn các phân số đã cho, ta có:

\[ \frac{54}{-90} = \frac{-3}{5} \];

\[ \frac{-180}{288} = \frac{-5}{8} \];

\[ \frac{60}{-135} = \frac{-4}{9} \]

Ta có mẫu chung các phân số đã cho là BCNN(5, 8, 9) = 360

Vậy quy đồng mẫu số ta được:

\[ \frac{54}{-90} = \frac{-3}{5} = \frac{-3.72}{5.72} = \frac{-216}{360} \];

\[ \frac{-180}{288} = \frac{-5}{8} = \frac{-5.45}{8.45} = \frac{-225}{360} \];

\[ \frac{60}{-135} = \frac{-4}{9} = \frac{-4.40}{9.40} = \frac{-160}{360} \]

Bài 36 trang 20-21 SGK toán lớp 6 tập 2

Đố vui: Hai bức ảnh dưới đây chụp những di tích nào?

Cho các dãy phân số sau:

N. \[ \frac{1}{5}\], \[ \frac{3}{10}\], \[ \frac{2}{5}\], …

M. \[ \frac{2}{3}\], \[ \frac{3}{4}\], \[ \frac{5}{6}\], …

H. \[ \frac{1}{6}\], \[ \frac{1}{4}\], \[ \frac{1}{3}\], …

S. \[ \frac{2}{9}\], \[ \frac{5}{18}\], \[ \frac{1}{3}\], …

Y. \[ \frac{1}{20}\], \[ \frac{1}{8}\], \[ \frac{1}{5}\], …

A. \[ \frac{1}{7}\], \[ \frac{5}{14}\], \[ \frac{4}{7}\], …

O. \[ \frac{9}{20}\], \[ \frac{3}{5}\], \[ \frac{3}{4}\], …

I. \[ \frac{1}{18}\], \[ \frac{2}{9}\], \[ \frac{7}{18}\], …

Hãy quy đồng mẫu các phân số của từng dãy số rồi đoán nhận phân số thứ tư của dãy đó; viết nó dưới dạng tối giản rồi viết chữ cái ở dãy đó vào ô tương ứng với phân số ấy ở hình 6. Khi đó, em sẽ biết được hai địa danh của Việt Nam được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới vào năm 1999.

Chẳng hạn, ở dãy đầu có ghi chữ N, quy đồng mẫu ta được 2/10, 3/10, 4/10 nên phân số thứ tư là 5/10. Nó có dạng tối giản 1/2, do đó ta điền chữ N vào hai ô ứng với số 1/2 trên hình 6.

Giải:

Với ô chữ H: Quy đồng mẫu số với mẫu số chung bằng 12, ta có như sau:

\[ \frac{1}{6} = \frac{1.2}{6.2} = \frac{2}{12}\], \[ \frac{1}{4} = \frac{1.3}{4.3} = \frac{3}{12}\], \[ \frac{1}{3} = \frac{1.4}{3.4} = \frac{4}{12}\]

Do đó phân số tiếp theo cần điền là \[ \frac{5}{12}\]

Với ô chữ Y: Quy đồng mẫu số với mẫu số chung bằng 40, ta có như sau:

\[ \frac{1}{20} = \frac{1.2}{20.2} = \frac{2}{40}\], \[ \frac{1}{8} = \frac{1.5}{8.5} = \frac{5}{40}\], \[ \frac{1}{5} = \frac{1.8}{5.8} = \frac{8}{40}\]

Do đó phân số tiếp theo cần điền là \[ \frac{11}{40}\]

Với ô chữ O: Quy đồng mẫu số với mẫu số chung bằng 20, ta có như sau:

\[ \frac{9}{20}\], \[ \frac{3}{5} = \frac{3.4}{5.4} = \frac{12}{20}\], \[ \frac{3}{4} = \frac{3.5}{4.5} = \frac{15}{20}\]

Do đó phân số tiếp theo cần điền là \[ \frac{18}{20} = \frac{9}{10} \]

Với ô chữ M: Quy đồng mẫu số với mẫu số chung bằng 12, ta có như sau:

\[ \frac{2}{3} = \frac{2.4}{3.4} = \frac{8}{12} \], \[ \frac{3}{4} = \frac{3.3}{4.3} = \frac{9}{12}\], \[ \frac{5}{6} = \frac{5.2}{6.2} = \frac{10}{12}\]

Do đó phân số tiếp theo cần điền là \[ \frac{11}{12}\]

Với ô chữ S: Quy đồng mẫu số với mẫu số chung bằng 18, ta có như sau:

\[ \frac{2}{9} = \frac{2.2}{9.2} = \frac{4}{18} \], \[ \frac{5}{18} \], \[ \frac{1}{3} = \frac{1.6}{3.6} = \frac{6}{18}\]

Do đó phân số tiếp theo cần điền là \[ \frac{7}{18}\]

Với ô chữ A: Quy đồng mẫu số với mẫu số chung bằng 14, ta có như sau:

\[ \frac{1}{7} = \frac{1.2}{7.2} = \frac{2}{14} \], \[ \frac{5}{14} \], \[ \frac{4}{7} = \frac{4.2}{7.2} = \frac{8}{14}\]

Do đó phân số tiếp theo cần điền là \[ \frac{11}{14}\]

Với ô chữ I: Quy đồng mẫu số với mẫu số chung bằng 18, ta có như sau:

\[ \frac{1}{18} \], \[ \frac{2}{9} = \frac{2.2}{9.2} = \frac{4}{18}\], \[ \frac{7}{18} \]

Do đó phân số tiếp theo cần điền là \[ \frac{10}{18} = \frac{5}{9}\]

Vậy điền các chữ cái tương ứng với các kết quả ta được:

Vậy đó là hai địa danh HỘI AN và MỸ SƠN  được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới vào năm 1999.