Giải bài tập 95, 96, 97, 98, 99, 100 trang 95, 96 SGK toán lớp 6 tập 1. Hướng dẫn giải bài tập luyện trập trang 95 96 SGK về tính chất của phép nhân.

Giải bài tập luyện tập trang 95 96 SGK toán lớp 6 tập 1

Bài 95 trang 95 SGK toán lớp 6

Giải thích vì sao: (-1)3 = -1. Có còn số nguyên nào khác mà lập phương của nó bằng chính nó?

Giải:

Ta có:

(-1)3 = (-1) . (-1) . (-1) = 1 . (-1) = -1.

Còn còn số nguyên 1 và 0 mà lập phương của nó bằng chính nó. (1)3 = 1 và số (0)3 = 0.

Bài 96 trang 95 SGK toán lớp 6

Tính:

a) 237.(-26) + 26.137;

b) 63.(-25) + 25.(-23).

Giải:

a) 237.(-26) + 26.137

= -237.26 + 26.137

= 26.(-237 + 137)

= 26.(-100) = -2600.

b) 63.(-25) + 25.(-23)

= -63.25 + 25.(-23)

= 25.(-63 – 23)

= 25.(-86) = -2150.

Bài 97 trang 95 SGK toán lớp 6

So sánh:

a) (-16).1253.(-8).(-4).(-3) với 0;

b) 13.(-24).(-15).(-8).4 với 0.

Giải: 

a) (-16).1253.(-8).(-4).(-3) > 0.

Tích này lớn hơn 0 vì trong tích có 4 thừa số âm nên tích có kết quả là số dương.

b) 13.(-24).(-15).(-8).4 < 0

Tích này nhỏ hơn 0 vì trong tích có 3 thừa số âm nên tích có kết quả là số âm.

Bài 98 trang 96 Toán 6 SGK toán lớp 6

Tính giá trị của biểu thức:

a) (-125).(-13).(-a), với a = 8.

b) (-1).(-2).(-3).(-4).(-5).b, với b = 20.

Giải: 

a) Với a = 8 ta có:

(-125).(-13).(-a)

= (-125).(-13).(-8)

= [(-125). (-8)] .(-13) = -13000

b) Với b = 20 ta có:

 (-1).(-2).(-3).(-4).(-5).b

= (-1).(-2).(-3).(-4).(-5). 20

= [(-1).(-2).(-3).(-4)].[(-5). 20]

= 24 . (-100) = -2400

Bài 99 trang 96 SGK toán lớp 6

Áp dụng tính chất a(b – c) = ab – ac, điền số thích hợp vào ô trống:

a)   .(-13) + 8.(-13) = (-7 + 8).(-13) =   

b) (-5).(-4 –   ) = (-5).(-4) – (-5).(-14) = –  

Giải:

Áp dụng tính chất phân phối a . (b – c) = ab – ac ta có:

a) (-7).(-13) + 8.(-13) = (-7 + 8).(-13) = -13

b) (-5).[-4 – (-14)] = (-5).(-4) – (-5).(-14) = -50.

Bài 100 trang 96 SGK toán lớp 6

Giá trị của tích m.n2 với m = 2, n = -3 là số nào trong bốn đáp số A, B, C, D dưới đây:

-18;                 B. 18;             C. -36;                   D. 36.

Giải: 

Với m = 2; n = -3

Ta có m.n2 =2.(-3)2 = 2.9 =18

Vậy đáp án là B. 18