Giải bài tập 61, 62, 63, 64, 65 trang 85, 86 SGK toán lớp 6 tập 1. Hướng dẫn ôn tập lý thuyết và bài tập về quy tắc chuyển vế. Giải toán lớp 6 bài 9 chương 2 SGK trang 85, 86.

Lý thuyết về quy tắc chuyển vế

1. Tính chất của đẳng thức

Với mọi số nguyên a, b, c ta có:

Nếu a = b thì a + c = b + c.

Nếu a + c = b + c thì a = b.

Nếu a = b thì b = a.

Ví dụ: Tìm số nguyên x biết x – 2 = -3

Ta có: x – 2 = -3 ⇔ x – 2 + 2 = (-3) + 2 ⇔ x = -1

2. Quy tắc chuyển vế

Khi chuyển một số hạng từ vế này sang vế kia của một đẳng thức, ta phải đổi dấu số hạng đó: dấu “+” đổi thành dấu “-” và dấu “-” thành dấu “+”.

Nhận xét: Nếu x = a – b thì theo quy tắc chuyển vế ta có x + b = a.

Ngược lại, nếu x + b = a thì theo quy tắc chuyển vế ta có x = a – b.

Những điều nỏi trên chứng tỏ rằng nếu x là hiệu của a và b thì a là tổng của x và b. Nói cách khác, phép trừ là phép tính ngược của phép cộng.

Ví dụ: Tìm số nguyên x biết x – 2 = -6

Ta có: x – 2 = -6 ⇔ x = (-6) + 2 = -4

Trả lời câu hỏi bài 9 trang 85, 86 SGK toán lớp 6 tập 1

Câu hỏi 1 Bài 9 trang 85 SGK toán lớp 6

Từ hình 50 dưới đây ta có thể rút ra những nhận xét gì?

Giải:

– Khối lượng quả ở đĩa cân bên trái bằng khối lượng quả ở đĩa cân bên phải.

– Đặt thêm lên mỗi đĩa cân thêm một quả cân nặng 1kg thì khối lượng đồ vật trên hai đĩa cân vẫn bằng nhau.

Câu hỏi 2 Bài 9 trang 86 SGK toán lớp 6

Tìm số nguyên x, biết: x + 4 = -2.

Giải:

x + 4 = -2

 x = -2 – 4 = -6

Vậy x = -6.

Câu hỏi 3 Bài 9 trang 86 SGK toán lớp 6

Tìm số nguyên x, biết: x + 8 = (-5) + 4.

Giải:

x + 8 = ( -5) + 4

 x + 8 = -1

 x = -1 – 8

 x = -9

Vậy x = -9

Giải bài tập bài 9 trang 87 SGK toán lớp 6 tập 1

Bài 61 trang 87 SGK toán lớp 6

Tìm số nguyên x, biết:

a) 7 – x = 8 – (-7);                       b) x – 8 = (-3) – 8.

Giải:

a) 7 – x = 8 – (-7)

7 – x = 8 + 7

– x = 8

x = -8

Vậy x = -8

b) x – 8 = (-3) – 8

x + (-8) = (-3) + (-8)

x = -3

Vậy x = -3

Bài 62 trang 87 SGK toán lớp 6

Tìm số nguyên a, biết:

a) |a| = 2;                        b) |a +2 | = 0.

Giải:

a) |a| = 2 a = ± 2;

b) |a +2 | = 0 a + 2 = 0. Do đó a = -2.

Bài 63 trang 87 SGK toán lớp 6

Tìm số nguyên x, biết rằng tổng của ba số: 3, -2 và x bằng 5.

Giải:

Theo đề bài ta có đẳng thức 3 + (-2) + x = 5 .x = 5 – 3 + 2 = 4

Vậy x = 4.

Bài 64 trang 87 SGK toán lớp 6

Cho a ∈ Z. Tìm số nguyên x, biết:

a) a + x = 5;                          b) a – x = 2.

Giải: 

a) a + x = 5. Chuyển vế a ta được: x = 5 – a.

b) a – x = 2. Chuyển vế x và 2 ta được a – 2 = x. Vậy x = a – 2.

Bài 65 trang 87 SGK toán lớp 6

Cho a, b ∈ Z. Tìm số nguyên x, biết:

a) a + x = b;                               b) a – x = b.

Giải:  

a) a + x = b

x = b – a

b) a – x = b

x = a – b

Bài viết liên quan