Giải bài tập 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 trang 73, 74 SGK toán lớp 6 tập 1. Hướng dẫn làm bài tập luyện tập trang 73, 74 SGK toán lớp 6 tập 1 chương 2 về tập hợp các số nguyên.

Giải bài tập luyện tập trang 73 – 74 SGK toán lớp 6

Bài 16 trang 73 SGK toán lớp 6 tập 1

Điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ S (sai) vào ô vuông để có một nhận xét đúng:

7 ∈ N     ;            7 ∈ Z     ;        0 ∈ N     ;

0 ∈ Z     ;           -9 ∈ Z     ;        -9 ∈ N     ;       11,2 ∈ Z    

Giải:

Ta có:

– Tập N là tập các số tự nhiên. N = {0, 1, 2, 3, …}

– Tập Z là tập gồm các số nguyên âm, số 0 và các số nguyên dương. Z = {… , -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, …}

Vậy:

7 ∈ N Đ ;           7 ∈ Z Đ ;        0 ∈ N Đ ;

0 ∈ Z Đ ;           -9 ∈ Z Đ ;        -9 ∈ N S;       11,2 ∈ Z S

Bài 17 trang 73 SGK toán lớp 6 tập 1

Có thể khẳng định rằng tập hợp Z bao gồm hai bộ phận là các số nguyên dương và các số nguyên âm được không? Tại sao?

Giải:

Không, vì 0 cũng là một số nguyên nhưng không thuộc bộ phận các số dương cũng không thuộc bộ phận các số âm.

Bài 18 trang 73.

a) Số nguyên a lớn hơn 2. Số a có chắc chắn là số nguyên dương không?

b) Số nguyên b nhỏ hơn 3. Số b có chắc chắn là số nguyên âm không?

c) Số nguyên c lớn hơn -1. Số c có chắc chắn là số nguyên dương không?

d) Số nguyên d nhỏ hơn -5. Số d có chắc chắn là số nguyên âm không?

Giải: 

a) Có. Vì số nguyên a lớn hơn 2 thì a chắc chắn sẽ lớn hơn 0.

b) Không. Chẳng hạn, b = 2, ta có 2 < 3 nhưng 2 không phải là số nguyên âm.

c) Không. Chẳng hạn c = 0.

d) Có. Vì số nguyên d nhỏ hơn -5 thì d chắc chắn sẽ nhỏ hơn 0.

Bài 19 trang 73 SGK toán lớp 6 tập 1

Điền dấu “+” hoặc “-” vào chỗ trống để được kết quả đúng:

a) 0 < …2;          b) …15 < 0;              c) …10 < …6;      d)…3 < …9

Giải:

a) 0 < + 2;

b) -15 < 0;

c) -10 < -6 hoặc -10 < +6;

d) +3 < + 9 hoặc -3 < +9.

Bài 20 trang 73 SGK toán lớp 6 tập 1

Tính giá trị các biểu thức:

a) |-8| – |-4|;            b) |-7|. |-3|;

c) |18|: |-6|;             d) |153| + |-53|.

Giải:

a) |-8| – |-4| = 8 – 4 = 4;

b) |-7| . |-3| = 7 . 3 = 21;

c) |18| : |-6| = 18 : 6 = 3;

d) |153| + |-53| = 153 + 53 = 206.

Bài 21 trang 73 SGK toán lớp 6 tập 1

Tìm số đối của mỗi số nguyên sau: -4, 6, |-5|, |3|, 4.

Giải:

Số đối của -4 là 4.

Số đối của 6 là -6.

|-5| = 5 nên số đối của |-5| là -5.

|-3| = 3 nên số đối của |-3| là -3.

Số đối của 4 là -4.

Bài 22 trang 74 SGK toán lớp 6 tập 1

a) Tìm số liền sau của mỗi số nguyên sau: 2; -8; 0; 1.

b) Tìm số liền trước của mỗi số nguyên sau: -4; 0; 1; -25.

c) Tìm số nguyên a biết số liền sau a là một số nguyên dương và số liền trước a là một số nguyên âm.

Giải:

a) Số liền sau của 2 là 3.

Số liền sau của –8 là –7.

Số liền sau của 0 là 1.

Số liền sau của –1 là 0.

b) Số liền trước của –4 là –5.

Số liền trước của 0 là –1.

Số liền trước của 1 là 0.

Số liền trước của –25 là –26.

c) Số nguyên có số liền sau là số nguyên dương, số liền trước là số nguyên âm là số 0.

(Số liền trước 0 là –1, số liền sau 0 là 1).

Vậy a = 0.

Bài viết liên quan: