Giải bài tập 23, 24, 25, 26 trang 75 SGK toán lớp 6 tập 1 chương 2. Hướng dẫn làm bài tập về cộng hai số nguyên cùng dấu. Giải toán lớp 6 bài 4 trang 75.

Lý thuyết cộng hai số nguyên cùng dấu

1. Cộng hai số nguyên dương

Vì hai số nguyên dương là những số tự nhiên nên cộng hai số nguyên dương chính là cộng hai số tự nhiên.

Ví dụ:

(+4) + (+2) = 4 + 2 = 6

(+4) + (+6) = 4 + 6 = 10

2. Cộng hai số nguyên âm

Muốn cộng hai số nguyên âm ta cộng hai giá trị tuyệt đối của chúng rồi đặt dấu “-” trước kết quả.

Ví dụ:

(-18) + (-52) = -(18 + 52) = -70

(-13) + (-27) = -(13 + 27) = -40

Kết luận: Quy tắc cộng hai số nguyên cùng dấu:

Ta cộng hai giá trị tuyệt đối của chúng rồi đặt dấu chung trước kết quả.

Trả lời câu hỏi bài 4 trang 75 SGK toán lớp 6

Câu hỏi 1 bài 4 trang 75 SGK toán lớp 6

Tính và nhận xét kết quả của: (-4) + (-5) và |-4| + |-5|

Giải:

(-4) + (-5) = -(4 + 5) = – 9

|-4| + |-5| = 4 + 5 = 9

Nhận xét: Hai kết quả trên là hai số đối nhau.

Câu hỏi 2 bài 4 trang 75 SGK toán lớp 6

Thực hiện các phép tính:

a) (+37) + (+81);

b) (-23) + (-17).

Giải:

a) (+37) + (+81) = +118

b) (-23) + (-17) = – (23 + 17) = – 40

Giải bài tập bài 4 trang 75 SGK toán lớp 6

Bài 23 trang 75 SGK toán lớp 6

Tính:

a) 2763 + 152;          b) (-7) + (-14);      c) (-35) + (-9).

Giải:

a) 2763 + 152 = 2915;

b) (-7) + (-14) = -21;

c) (-35) + (-9) = -44.

Bài 24 trang 75 SGK toán lớp 6

Tính:

a) (-5) + (-248)             b) 17 + |-33| ;         c) |-37| + |15|

Giải:

a) (-5) + (-248) = – (|-5| + |-248|) = – (5 + 248) = -253.

b) 17 + |-33|  = 17 + 33 = 50.

c) |-37| + |15| = 37 + 15 = 52.

Bài 25 trang 75 SGK toán lớp 6

Điền dấu “>”, “<” thích hợp vào ô vuông:

a) (-2) + (-5)     (-5);                      b) (-10)     (-3) + (-8).

Giải: 

Ta có: (-2) + (-5) = -7 và (-3) + (-8) = -11. Vậy nên:

a) (-2) + (-5) < -5;                            b) -10 > (-3) + (-8)

Bài 26 trang 75 SGK toán lớp 6

Nhiệt độ hiện tại của phòng ướp lạnh là -50C. Nhiệt độ tại đó sẽ là bao nhiêu độ C nếu nhiệt độ giảm 70C ?

Giải: 

Nhiệt độ giảm đi 70C có nghĩa là thêm -70C. Vậy nếu giảm đi 70C thì nhiệt độ phòng lạnh sẽ là:

(-5) + (-7) = – (|-5|+ |-7|) = -(5 + 7) = -12 (0C).

Bài viết liên quan: