Giải bài tập 6, 7, 8, 9, 10 bài 2 chương 2 trang 70 SGK toán lớp 6 tập 1. Hướng dẫn giải toán lớp 6 trang 70 có nội dung về tập hợp các số nguyên.

Lý thuyết về tập hợp các số nguyên

1. Tập hợp số nguyên

– Các số tự nhiên khác 0 còn được gọi là các số nguyên dương (đôi khi còn viết +1, +2, +3,…nhưng dấu “+” thường được bỏ đi).

– Các số -1; -2; -3; -4;… là các số nguyên âm.

– Tập hợp: {…; -4; -3; -2; -1; 0; 1; 2; 3; 4;…} gồm các số nguyên âm, số 0, các số nguyên dương là tập hợp các số nguyên. Tập hợp các số nguyên được kí hiệu là Z.

Như vậy trên trục số với chiều dương là chiều từ trái sang phải thì các số âm nằm bên trái số 0, các số dương nằm bên phải số 0.

Lưu ý:

– Số 0 không phải là số nguyên dương cũng không phải là số nguyên âm.

– Điểm biều diễn số nguyên a trên trục số được gọi là điểm a.

2. Số đối

Trên trục số, các điểm 1 và -1, 2 và -2, 3 và -3,… cách đều điểm 0 và nằm ở hai phía của điểm 0. Ta nói các số 1 và -1, 2 và -2, 3 và -3,… là các số đối nhau.

Như vậy, trên trục số, hai số nguyên biểu diễn bởi hai điểm cách đều điểm gốc được gọi là hai số đối nhau. Khi đó, mỗi số được gọi là số đối của số kia.

Ví dụ: 1 và -1 là hai số đối của nhau; 1 là số đối của -1, ngược lại -1 là số đối của 1.

Tương tự, 3 và -3; 10 và -10; 19 và -19 là những cặp số đối nhau; 3 là số đối của -3; ngược lại -3 là số đối của 3,…

Đặc biệt: số 0 là số đối của số 0.

Trả lời câu hỏi bài 2 trang 69 SGK toán lớp 6

Câu hỏi 1 Toán 6 Tập 1 Bài 2 trang 69

Đọc các số biểu thị các điểm C, D, E trong hình 38.

Giải:

– Số biểu thị điểm C là số +4

– Số biểu thị điểm D là số -1

– Số biểu thị điểm E là số -4

Câu hỏi 2 Toán 6 Tập 1 Bài 2 trang 70

Một chú ốc sên sáng sớm ở vị trí A trên cây cột cách mặt đất 2m (h.39). Ban ngày chú ốc sên bò lên được 3m. Đêm đó chú ta mệt quá “ngủ quên” nên bị “tuột” xuống dưới:

a) 2m;

b) 4m.

Hỏi sáng hôm sau chú ốc sên cách A bao nhiêu mét trong mỗi trường hợp a), b) ?

Giải:

a) Chú ốc sên đã bò lên được 3m và bị tuột xuống dưới 2m ⇒ Chú ốc sên vẫn nằm cao hơn A và cách A là 3 – 2 = 1m.

b) Chú ốc sên bị tuột xuống dưới 4m ⇒ chú ốc sên nằm dưới điểm A và cách A là 4 – 3 = 1m.

Câu hỏi 3 Toán 6 Tập 1 Bài 2 trang 70

a) Ta có nhận xét gì về kết quả của câu hỏi 2 trên đây?

b) Nếu coi A là điểm gốc và các vị trí phía trên điểm A được biểu thị bằng số dương (mét) và các vị trí nằm phía dưới A được biểu thị bằng số âm (mét) thì các đáp số của câu hỏi 2 bằng bao nhiêu?

Giải:

a) Kết quả của câu hỏi 2 ở cả hai trường hợp là bằng nhau.

b) Nếu coi A là điểm gốc thì đáp số của câu hỏi 2 là:

– Trường hợp a là 1 m

– Trường hợp b là – 1 m.

Câu hỏi 4 Toán 6 Tập 1 Bài 2 trang 70

Tìm đối số của mỗi số sau: 7; – 3

Giải:

– Số đối của số 7 là số – 7

– Số đối của số – 3 là số 3

Giải bài tập bài 2 trang 70 SGK toán lớp 6

Bài 6 trang 70 SGK toán lớp 6

Đọc những điều ghi sau đây và cho biết điều đó có đúng không ? -4 ∈ N, 4 ∈ N, 0 ∈ Z, 5 ∈ N, -1 ∈ N, 1 ∈ N.

Giải: 

Ta có N là tập hợp số tự nhiên và Z là tập hợp số nguyên nên -4 ∈ N và -1 ∈ N là sai. Còn lại 4 ∈ N, 0 ∈ Z, 5 ∈ N, 1 ∈ N là đúng.

Bài 7 trang 70 SGK toán lớp 6

Khi người ta nói độ cao của đỉnh núi Phan-xi-păng là + 3143m và độ cao đáy của vịnh Cam Ranh là -30m thì dấu “+” và dấu “-” biểu thị điều gì?

Giải:

Để biểu diễn độ cao và độ sâu của một vật trên trái đất người ta lấy mực nước biển làm gốc, dấu “–“ biểu thị độ cao dưới mực nước biển; dấu “+” biểu thị độ cao trên mực nước biển.

+3143m biểu thị đỉnh núi Phan –xi – păng cao hơn mực nước biển 3143m.

–30m biểu thị đáy của vịnh Cam Ranh thấp hơn mực nước biển 30m.

Vậy trong trường hợp này, dấu cộng và dấu trừ biểu thị nơi đó cao hơn hay thấp hơn mực nước biển.

Bài 8 trang 70 SGK toán lớp 6

Điền cho đủ các câu sau:

a) Nếu -50C biểu diễn 5 độ dưới 00C thì +50C biểu diễn…

b) Nếu -65m biểu diễn độ sâu (của thềm lục địa Việt Nam) là 65m dưới mực nước biển thì +3143m biểu diễn độ cao (của đỉnh núi Phan-xi-păng) là…

c) Nếu -10000 đồng biểu diễn số tiền nợ 10000 đồng thì 20000 đồng biểu diễn…

Giải: 

a) Nếu -50C biểu diễn 5 độ dưới 00C thì +50C biểu diễn 5 độ trên 00

b) Nếu -65m biểu diễn độ sâu (của thềm lục địa Việt Nam) là 65m dưới mực nước biển thì +3143m biểu diễn độ cao (của đỉnh núi Phan-xi-păng) là 3143m trên mực nước biển.

c) Nếu -10000 đồng biểu diễn số tiền nợ 10000 đồng thì 20000 đồng biểu diễn số tiền có 20000 đồng.

Bài 9 trang 71 SGK toán lớp 6

Tìm số đối của: +2, 5, -6, -1, -18.

Giải:

Số đối của +2 là -2;

Số đối của 5 là -5;

Số đối của -6 là 6;

Số đối của -1 là 1;

Số đối của -18 là 18;

Bài 10 trang 71 SGK toán lớp 6

Trên hình 40 điểm A cách điểm mốc M về phía Tây 3km, ta quy ước:

“Điểm A được biểu thị là -3km”. Tìm số biểu thị các điểm B, C.

Giải:

Ta có: Điểm A cách điểm M 3 đoạn thẳng. Điểm A cách điểm mốc M 3km về phía Tây nên mỗi đoạn thẳng biểu thị khoảng cách 1km, chiều về phía Tây là chiều âm và chiều về phía Đông là chiều dương.

Vậy:

Điểm B cách mốc M 2 đoạn thẳng về phía Đông nên điểm B biểu thị +2km.

Điểm C cách mốc M 1 đoạn thẳng về phía Tây nên điểm C biểu thị –1km.

Bài viết liên quan: