Hướng dẫn giải bài tập toán lớp 6 tập 1, giải bài tập luyện tập trang 14 SGK toán lớp 6. Những bài tập được giải bao gồm bài 21, 22, 23, 24, 25 trang 14 SGK toán lớp 6 tập 1.

Giải bài tập Luyện tập trang 14 SGK toán lớp 6 tập 1

Bài 21 trang 14 SGK toán lớp 6 tập 1

Tập hợp A = {8; 9; 10;…; 20} có 20 – 8 + 1 = 13 (phần tử)

Tổng quát: Tập hợp các số tự nhiên từ a đến b có b – a + 1 phần tử. Hãy tính số phần tử của tập hợp sau: B = {10; 11; 12;…; 99}

Giải: Số phần tử của tập hợp B là 99 – 10 + 1 = 90.

Bài 22 trang 14 SGK toán lớp 6 tập 1

Số chẵn là số tự nhiên có chữ số tận cùng là 0, 2, 4, 6, 8; số lẻ là số tự nhiên có chữ số tận cùng là 1, 3, 5, 7, 9. Hai số chẵn (hoặc lẻ) liên tiếp thì hơn kém nhau 2 đơn vị.

a) Viết tập hợp C các số chẵn nhỏ hơn 10.

b) Viết tập hợp L các số lẻ lớn hơn 10 nhưng nhỏ hơn 20.

c) Viết tập hợp A ba số chẵn liên tiếp, trong đó số nhỏ nhất là 18.

d) Viết tập hợp B bốn số lẻ liên tiếp, trong đó số lớn nhất là 31.

Đáp án: 

a) C = {0; 2; 4; 6; 8}                      b) L = { 11; 13; 15; 17; 19}

c) A = {18; 20; 22}                         d) B = {25; 27; 29; 31}

Bài 23 trang 14 SGK toán lớp 6 tập 1

Tập hợp C = {8; 10; 12;…;30} có (30 – 8): 2 + 1 = 12 (phần tử)

Tổng quát:

– Tập hợp các số chẵn từ số chẵn a đến số chẵn b có (b – a) : 2 +1 phần tử.

– Tập hợp các số lẻ từ số lẻ m đến số lẻ n có (n – m) : 2 +1 phần tử.

Hãy tính số phần tử của các tập hợp sau:

D = {21; 23; 25;… ; 99}

E = {32; 34; 36; …; 96}

Giải: Số phần tử của tập hợp D là (99 – 21) : 2 + 1 = 40.

Số phần tử của tập hợp E là (96-32) : 2 + 1 = 33.

Bài 24 trang 14 SGK toán lớp 6 tập 1

Cho A là tập hợp các số tự nhiên nhỏ hơn 10, B là tập hợp các số chẵn, N* là tập hợp các số tự nhiên khác 0.

Dùng kí hiệu ⊂ để thể hiện quan hệ của mỗi tập hợp trên với tập hợp N la tập hợp các số tự nhiên.

Giải: Vì mỗi số tự nhiên nhỏ hơn 10 đều thuộc N nên A ⊂ N.

Mỗi số chẵn cũng là một số tự nhiên nên mỗi phần tử của tập hợp B cũng là một phần tử của tập hợp N. Vậy B ⊂ N.

Tất cả các phần tử của tập hợp N* đều nằm trong tập hợp N nên ta có N* ⊂ N.

Bài 25 trang 14 SGK toán lớp 6 tập 1

Cho bảng sau (theo Niên giám năm 1999):

Viết tập hợp A bốn nước có diện tích lớn nhất, viết tập hợp B ba nước có diện tích nhỏ nhất.

Giải: Từ bảng trên ta có:

A = {In-đô-nê-xi-a; Mi-an-ma; Thái Lan; Việt Nam}.

B = {Xin-ga-po; Bru-nây; Cam-pu-chia}.