Giải toán lớp 6 bài luyện tập trang 113 114 SGK về tia trong hình học. Hướng dẫn giải bài tập 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 trang 113 114 SGK toán lớp 6 tập 1.

Giải bài tập luyện tập trang 113 114 SGK toán lớp 6 tập 1

Bài 26 trang 113 SGK toán lớp 6

Vẽ tia AB. Lấy điểm M thuộc tia AB, hỏi:

a) Hai điểm B và M nằm cùng phía đối với điểm A hay nằm khác phía đối với điểm A?

b) Điểm M nằm giữa hai điểm A và B hay điểm B nằm giữa hai điểm A và M?

Giải: 

Ta có hai trường hợp như sau:

– Trường hợp 1: M nằm giữa A và B:

Trường hợp 2: M không nằm giữa A và B (khi đó B sẽ nằm giữa A và M):

a) Bởi vì A là gốc nên trong cả hai trường hợp hai điểm B và M đều nằm cùng phía đối với điểm A.

b)

Nếu trường hợp 1 thì M nằm giữa 2 điểm A và B.

Nếu trường hợp 2 thì B nằm giữa 2 điểm A và M.

Bài 27 trang 113 SGK toán lớp 6

Điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau:

a) Tia AB là hình gồm điểm A và tất cả các điểm nằm cùng phía với B đối với …

b) Hình tạo bởi điểm A và phần đường thẳng chứa tất cả các điểm nằm cùng phía với  A là một tia gốc …

Giải: 

a) Tia AB là hình gồm điểm A và tất cả các điểm nằm cùng phía với B đối với A.

b) Hình tạo thành bởi điểm A và phần đường thẳng chứa tất cả các điểm nằm cùng phía đối với A là một tia gốc A.

Bài 28 trang 113 SGK toán lớp 6

Vẽ đường xy. Lấy điểm O trên đường thẳng xy. Lấy điểm M thuộc tia Oy. Lấy điểm N thuộc tia Ox.

a) Viết tên hai tia đối gốc O

b) Trong ba điểm M, O, N  thì điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại?

Giải:

a) Hai tia đối nhau gốc O là tia Ox và Oy.

b) Trong ba điểm M, O, N  thì điểm O nào nằm giữa hai điểm còn lại.

Bài 29 trang 114 SGK toán lớp 6

Cho hai tia đối nhau AB và AC.

a) Gọi M là một điểm thuộc tia AB. Trong ba điểm M, A, C thì điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại.

b) Gọi N là một điểm thuộc tia AC. Trong ba điểm N, A, B thì điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại.

Giải:

a) Trong ba điểm M, A, C thì điểm Agiữa hai điểm còn lại

b) Trong ba điểm N, A, B thì điểm Anằm giữa hai điểm còn lại.

Bài 30 trang 114 SGK toán lớp 6

Điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau:

Nếu điểm O nằm trên đường thẳng xy thì:

a) Điểm O là gốc chung của  …

b) Điểm … nằm giữa một điểm bất kì khác O của tia Ox và một điểm bất kì khác O của tia Oy.

Giải: 

a) Điểm O là gốc chung của hai tia đối nhau Ox và Oy

b) Điểm Onằm giữa một điểm bất kì khác O của tia Ox và một điểm bất kì khác O của tia Oy.

Bài 31 trang 114 SGK toán lớp 6

Lấy 3 điểm không thẳng hàng A, B, C vẽ hai tia AB, AC:

a) Vẽ tia Ax cắt đường thẳng BC tại M nằm giữa hai điểm B và C.

b) Vẽ tia Ay cắt đường thẳng BC tại N không nằm giữa hai điểm B và C.

Giải: 

Ta có thể vẽ hình như sau:

Hoặc cũng có thể vẽ như sau:

Bài 32 trang 114 SGK toán lớp 6

Trong các câu sau, em hãy chọn câu đúng:

a) Hai tia Ox và Oy chung gốc thì đối nhau.

b) Hai tia Ox và Oy cùng nằm trên một đường thẳng thì đối nhau.

c) Hai tia Ox và Oy tạo thành đường thẳng xy thì đối nhau.

Giải:

a) Hai tia Ox và Oy chung gốc thì đối nhau. Sai, vì chúng có thể trùng nhau hoặc không đối nhau. Ví dụ:

b) Hai tia Ox và Oy cùng nằm trên một đường thẳng thì đối nhau. Sai, Vì chúng có thể trùng nhau. Ví dụ:

c) Hai tia Ox và Oy tạo thành đường thẳng xy thì đối nhau. Đúng