Giải toán lớp 6 bài 5 trang 112 113 SGK về tia trong hình học là gì?. Hướng dẫn làm bài tập 22, 23, 24, 25 trang 112 113 SGK toán lớp 6 tập 1.

Lý thuyết về Tia

1. Tia là gì?

Hình gồm điểm O và một phần đường thẳng bị chia ra bởi điểm O được gọi là một tia gốc O, còn gọi là một nửa đường thẳng gốc O.

Khi đọc (hay viết) tên một tia, phải đọc (hay viết) tên gốc trước.

Ví dụ: Tia Ox

2. Hai tia đối nhau

Hai tia chung gốc và tạo thành một đường thẳng gọi là hai tia đối nhau.

Nhận xét: Mỗi điểm trên đường thẳng là gốc chung của hai tia đối nhau.

3. Hai tia trùng nhau

Hai tia trùng nhau có cùng gốc và có một điểm chung khác gốc.

Ví dụ:

Điểm A thuộc tia Ox thì hai tia Ox và OA trùng nhau.

Chú ý: Hai tia không trùng nhau còn được gọi là hai tia phân biệt.

a) Nếu hai tia OA, OB đối nhau thì điểm O nằm giữa A và B.

b) Ngược lại nếu O nằm giữa A và B thì hai tia OA, OB đối nhau.

Trả lời câu hỏi bài 5 trang 112 SGK toán lớp 6 tập 1

Câu hỏi 1 Bài 5 trang 112 SGK toán lớp 6

Trên đường thẳng xy lấy hai điểm A và B.

a) Tại sao hai tia Ax và By không phải là hai tia đối nhau?

b) Trên hình 28 có những tia nào đối nhau?

Giải:

a) Hai tia Ax và By không phải là hai tia đối nhau vì hai tia này không chung gốc.

b) Trên hình 28 có những tia đối nhau là: Ax và Ay; Bx và By; Ax và AB; By và BA.

Câu hỏi 2 Bài 5 trang 112 SGK toán lớp 6

Trên hình 30:

a) Ta thấy hai tia Ox và OA trùng nhau, còn tia OB trùng với tia nào?

b) Hai tia Ox và Ax có trùng nhau không? Vì sao?

c) Tại sao hai tia chung gốc Ox, Oy không đối nhau?

Giải:

a) Tia OB trùng với tia Oy.

b) Hai tia Ox và Ax không trùng nhau vì hai tia này không chung gốc

c) Hai tia Ox, Oy không đối nhau vì hai tia này nằm trên hai đường thẳng khác nhau.

Giải bài tập bài 5 trang 112 SGK toán lớp 6 tập 1

Bài 22 trang 112 SGK toán lớp 6

Điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau:

a) Hình tạo bởi điểm O và một phần đường thẳng được chia ra bởi điểm O được gọi là một …

b) Điểm R bất kì nằm trên đường thẳng xy là gốc chung của……

c) Nếu điểm A nằm giữa hai điểm B và C thì:

– Hai tia … đối nhau.

– Hai tia CA và … trùng nhau.

– Hai tia BA và BC ….

Giải: 

a) Hình tạo bởi điểm O và một phần đường thẳng được chia ra bởi điểm O được gọi là một tia gốc O.

b) Điểm R bất kì nằm trên đường thẳng xy là gốc chung của hai tia đối nhau Rx và Ry

c) Nếu điểm A nằm giữa hai điểm B và C thì:

– Hai tia AB và AC  đối nhau.

– Hai tia CA và CB trùng nhau.

– Hai tia BA và BC trùng nhau

Bài 23 trang 113 SGK toán lớp 6

Trên đường thẳng A cho bốn điểm M, N, P, Q như hình 31. Hãy trả lời các câu hỏi sau:

a) Trong các tia MN, MP, MQ, NP, NQ có những tia nào trùng nhau?

b) Trong các tia MN, NM, MP có những tia nào đối nhau?

c) Nêu tên hai tia gốc P đối nhau.

Giải: 

a) Xét riêng những tia cùng gốc M ta được những tia trùng nhau: MN, MP, MQ;

Những tia cùng gốc N ta được những tia trùng nhau: NP, NQ.

b) Trong các tia MN, NM, MP không có tia nào đối nhau.

c) Hai tia gốc P đối nhau là tia PQ và tia PN

hoặc hai tia gốc P đối nhau là tia PQ và tia PM

Bài 24 trang 113 SGK toán lớp 6

Cho hai tia Ox, Oy đối nhau điểm A thuộc tia Ox, các điểm B và C thuộc tia Oy (B nằm giữa O và C). Hãy kể tên:

a) Tia trùng với BC

b) Tia đối với BC.

Giải:

a) Tia trùng với tia BC là tia By.

b) Tia đối với tia BC là tia BO, tia BA hoặc tia Bx (ba tia này trùng nhau).

Bài 25 trang 113 SGK toán lớp 6

Cho hai điểm A và B, hãy vẽ:

a) Đường thẳng AB.

b) Tia AB.

c) Tia BA.

Giải: