Giải các bài tập 96, 97, 98, 99, 100 trang 39 SGK toán lớp 6 tập 1. Nội dung của bài tập liên quan đến dấu hiệu chia hết cho 2 và 5.

Giải bài tập Luyện tập trang 39 SGK toán lớp 6 tập 1

Bài 96 trang 39 SGK toán lớp 6 tập 1

Điền chữ số vào dấu *  để được *85 thỏa mãn điều kiện:

a) Chia hết cho 2;                  b) Chia hết cho 5.

Giải:

a) Không thể điền bất cứ số nào vào dấu * để *85 chia hết cho 2 vì số chia hết cho 2 phải tận cùng là số chẵn mà *85 có số tận cùng lại là số lẻ.

b) Có thể điền mọi chữ số khác 0 để *85 chia hết cho 5 vì khi đó ta luôn có được một số có chữ số tận cùng là 5.

Bài 97 trang 39 SGK toán lớp 6 tập 1

Dùng ba chữ số 4, 0, 5, hãy ghép thành các số tự nhiên có ba chữ số khác nhau thỏa mãn điều kiện:

a) Số đó chia hết cho 2;                   b) Số đó chia hết cho 5.

Giải:  

Dựa vào dấu hiệu chia hết cho 2 và 5. Ta có:

a) 540 hoặc 450 hoặc 504 chia hết cho 2;

b) 405 hoặc 450 hoặc 540 chia hết cho 5.

Bài 98 trang 39 SGK toán lớp 6 tập 1

Đánh dấu “X” vào ô thích hợp trong các câu sau:

CâuĐúngSai
a) Số có chữ số tận cùng bằng 4 thì chia hết cho 2.
b) Số chia hết cho 2 thì có chữ số tận cùng bằng 4.
c) Số chia hết cho 2 và chia hết cho 5 thì có chữ số tận cùng bằng 0.
d) Số chia hết cho 5 thì có chữ số tận cùng bằng 5.

Giải:

a) Đúng vì 4 là số chẵn nên số tận cùng bằng 4 chia hết cho 2.

b) Sai vì số chia hết cho 2 có thể tận cùng bằng 0, 2, 6, 8.

Ví dụ: 18 ⋮ 2 nhưng không tận cùng bằng 4.

c) Đúng vì số chia hết cho 2 và chia hết cho 5 phải vừa tận cùng bằng số chẵn, vừa tận cùng bằng 0 hoặc 5 nên tận cùng bằng 0.

d) Sai vì số chia hết cho 5 còn có thể tận cùng bằng 0. Ví dụ 10 ⋮

Vậy ta có bảng sau:

CâuĐúngSai
a) Số có chữ số tận cùng bằng 4 thì chia hết cho 2.X
b) Số chia hết cho 2 thì có chữ số tận cùng bằng 4.X
c) Số chia hết cho 2 và chia hết cho 5 thì có chữ số tận cùng bằng 0.X
d) Số chia hết cho 5 thì có chữ số tận cùng bằng 5.X

Bài 99 trang 39 SGK toán lớp 6 tập 1

Tìm số tự nhiên có hai chữ số, các chữ số giống nhau, biết rằng số đó chia hết cho 2 và chia cho 5 thì dư 3.

Giải:

Ta có số có hai chữ số giống nhau và chia hết cho 2 là một trong các số 22, 44, 66, 88. Trong những số này số chỉ có số 88 chia cho 5 dư 3.

Vậy đó là số 88.

Bài 100 trang 39 SGK toán lớp 6 tập 1

Ô tô đầu tiên ra đời năm nào ?
Ô tô đầu tiên ra đời năm \[ \overline{abcd} \], trong đó n ⋮ 5 và a, b, c ∈ {1; 5; 8} (a, b, c khác nhau).

Giải:

Ta đang ở thế kỉ XXI nên a không thể lớn hơn 2. Do đó a = 1.

n ⋮ 5 và c ∈ {1; 5; 8} nên c = 5.

Vì a, b, c khác nhau nên b = 8.

Vậy ô tô đầu tiên ra đời năm 1885.

Bài viết liên quan