Câu hỏi: Cho tập hợp a = {1; 2; 3; 4}. Số tập hợp con gồm hai phần tử của a là:

A. số tập hợp con gồm hai phần tử của a là 2

B. số tập hợp con gồm hai phần tử của a là 4

C. số tập hợp con gồm hai phần tử của a là 7

D. số tập hợp con gồm hai phần tử của a là 6

Đáp số: chọn câu D

Giải: Những tập hợp con của a có 2 phần tử được thống kê được là {1; 2}, {1; 3}, {1; 4}, {2; 3}, {2; 4}, {3; 4}.

Câu hỏi ngược lại: Số phần tử của tập hợp a có 6 tập hợp con gồm 2 phần tử:

Kết quả: tập hợp a có 4 phần tử.

Hệ quả rút ra được cho những bài toán liên quan

Ta có hệ quả như sau: Số tập hợp con có 2 phần tử của tập hợp a có n phần tử là:

(n – 1) + (n -2 ) + (n – 3) +{n – (n – 1)} … (n ≥ 2)

Ví dụ 1: Cho tập hợp a = {1; 2; 3}. Số tập hợp con gồm hai phần tử của a là:

(3 – 1) + (3 – 2) = 2 + 1 = 3. Đó là những tập hợp {1; 2}, {1; 3}, {2; 3}.

Ví dụ 2: Cho tập hợp a = {1; 2; 3; 4; 5}. Số tập hợp con gồm hai phần tử của a là:

(5 – 1) + (5 – 2) + (5 – 3) + (5 – 4) = 4 + 3 + 2 + 1 = 10

[wp_quiz_pro id=”1051″]

Bài viết liên quan