Hướng dẫn giải bài 41, 42, 43, 44, 45, 46 trang 79, 80 SGK toán lớp 6 tập 1. Giải toán lớp 6 luyện tập trang 79 SGK. Giải bài tập về phép cộng các số nguyên.

Giải bài tập luyện tập trang 79, 90 SGK toán lớp 6

Bài 41 trang 79 SGK toán lớp 6 tập 1

Tính:

a) (-38) + 28;               b) 273 + (-123);              c) 99 + (-100) + 101.

Giải:

a) (-38) + 28 = -(38 – 28) = -10;

b) 273 + (-123) = +(273 – 123) = 150;

c) 99 + (-100) + 101 = 99 + 101 + (-100) = 200 + (-100) = 100.

Bài 42 trang 79 SGK toán lớp 6 tập 1

Tính nhanh:

a) 217 + [43 + (-217) + (-23)];

b) Tổng của tất cả các số tự nguyên có giá trị tuyệt đối nhỏ hơn 10.

Giải: 

a) 217 +[43 + (-217) + (-23)] = 217 + 43 + (-217) + (-23)

= 217 + (-217) + 43 + (-23) = [217 + (-217)] + [43 + (-23)]

= 0 + (43 – 23) = 20.

b) Ta có: Trong tất cả số nguyên có giá trị tuyệt đối nhỏ hơn 10 luôn có hai cặp số là số của nhau (chẳng hạn: -9 và 9, -8 và 8 …). Bên cạnh đó tổng của hai số đối nhau bằng 0. Vậy: Tổng của tất cả các số nguyên có giả trị tuyệt đối nhỏ hơn 10 là 0.

Bài 43 trang 80 SGK toán lớp 6 tập 1

Hai ca nô cùng xuất phát từ C đi về phía A hoặc B (h.48).

Ta quy ước chiều từ C đến B là chiều dương (nghĩa là vận tốc và quãng đường đi từ C về phía B được biểu thị bằng số dương và theo chiều ngược lại là số âm).

Hỏi sau một giờ hai ca nô cách nhau bao nhiêu kilômét nếu vận tốc của chúng lần lượt là:

a) 10 km/h và 7km/h ?

b) 10 km/h và -7km/h ?

Giải: 

a) Vận tốc của hai ca nô lần lượt là 10 km/h và 7km/h nên chúng đang đi về cùng một phía B.

Vậy khoảng cách giữa hai ca nô là hiệu giữa khoảng cách từ mỗi ca nô đến C (khoảng cách lớn trừ khoảng cách nhỏ). Do đó sau 1 giờ hai ca nô cách nhau là: 10 – 7 = 3 (km);

b) Vận tốc của hai ca nô lần lượt là 10 km/h (đi về phía B) và -7km/h (đi về phía A) nên chúng đang đi ngược hiều nhau.

Vậy khoảng cách giữa hai ca nô sau một giờ là tổng hai khoảng cách từ mỗi ca nô đến C, tức là 10 + 7 = 17 (km).

Lưu ý: Khoảng cách từ ca nô đến điểm C là giá trị tuyệt đối của số biểu thị vị trí của ca nô đó đến điểm C. Chẳng hạn: Trong 1 giờ ca nô đi với vận tốc –7km/h thì ca nô đó cách C một khoảng là 7km.

Bài 44 trang 80 SGK toán lớp 6 tập 1

Hình 49 biểu diễn một người đi từ C đến A rồi quay về B. Hãy đặt một bài toán phù hợp với hình đó.

Giải:

Một người đi từ C đến A rồi quay trở về B như hình 49. Với quy ước rằng khi đi theo hướng từ C đến B thì quãng đường đi được biểu thị bởi số dương và theo hường ngược lại thì được biểu thị bởi số âm. Tình khoảng cách CB, biết rằng khoảng cách giữa A và C là 3km, khoảng cách AB là 5km.

Bài 45 trang 80 SGK toán lớp 6 tập 1

Đố vui: Hai bạn Hùng và Vân tranh luận nhau: Hùng nói rằng có hai số nguyên mà tổng của chúng nhỏ hơn mỗi số hạng; Vân lại nói rằng không thể có được.

Theo bạn: Ai đúng? Nêu một ví dụ.

Giải: 

Hùng nói đúng. Tổng của hai số âm đã cho là một số âm bé hơn cả hai số đã cho.

Ví dụ: -2 + (-3) = -5 (mà -5 < -2 và -5 < -3)

Bài 46 trang 80 SGK toán lớp 6 tập 1

Sử dụng máy tính bỏ túi

Nút +/- dùng để đổi dấu “+” thành dấu “-” và ngược lại.

Dùng máy tính bỏ túi để tính:

a) 187 + (-54);               b) (-203) + 349;          c) (-175) + -213).

Giải:

Bài viết liên quan