expected value

expected value là gì? Ý nghĩa của từ expected value tk.kỳ vọng, giá trị kỳ vọng

  • expected value là gì ?

  • Ý nghĩa của từ expected value là gì ?
  • expected value là gì trong toán học ?
  • expected value dịch
  • expected value dictionary
  • expected value là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ expected value trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ expected value trong toán học
  • expected value tiếng việt là gì ?
  • What is expected value in english ?