magnification ratio

magnification ratio là gì? Ý nghĩa của từ magnification ratio gt.tỷ số giãn (trong phép ánh xạ bảo giác)

  • magnification ratio là gì ?

  • Ý nghĩa của từ magnification ratio là gì ?
  • magnification ratio là gì trong toán học ?
  • magnification ratio dịch
  • magnification ratio dictionary
  • magnification ratio là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ magnification ratio trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ magnification ratio trong toán học
  • magnification ratio tiếng việt là gì ?
  • What is magnification ratio in english ?