nappe of a conical surface

nappe of a conical surface là gì? Ý nghĩa của từ nappe of a conical surface tầng phủ của một mặt cônic

  • nappe of a conical surface là gì ?

  • Ý nghĩa của từ nappe of a conical surface là gì ?
  • nappe of a conical surface là gì trong toán học ?
  • nappe of a conical surface dịch
  • nappe of a conical surface dictionary
  • nappe of a conical surface là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ nappe of a conical surface trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ nappe of a conical surface trong toán học
  • nappe of a conical surface tiếng việt là gì ?
  • What is nappe of a conical surface in english ?