performance

performance là gì? Ý nghĩa của từ performance sự thực hiện

  • performance là gì ?

  • Ý nghĩa của từ performance là gì ?
  • performance là gì trong toán học ?
  • performance dịch
  • performance dictionary
  • performance là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ performance trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ performance trong toán học
  • performance tiếng việt là gì ?
  • What is performance in english ?