resistance coefficient

resistance coefficient là gì? Ý nghĩa của từ resistance coefficient hệ số cản

  • resistance coefficient là gì ?

  • Ý nghĩa của từ resistance coefficient là gì ?
  • resistance coefficient là gì trong toán học ?
  • resistance coefficient dịch
  • resistance coefficient dictionary
  • resistance coefficient là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ resistance coefficient trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ resistance coefficient trong toán học
  • resistance coefficient tiếng việt là gì ?
  • What is resistance coefficient in english ?