tensor map

tensor map là gì? Ý nghĩa của từ tensor map ánh xạ tenxơ

  • tensor map là gì ?

  • Ý nghĩa của từ tensor map là gì ?
  • tensor map là gì trong toán học ?
  • tensor map dịch
  • tensor map dictionary
  • tensor map là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ tensor map trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ tensor map trong toán học
  • tensor map tiếng việt là gì ?
  • What is tensor map in english ?