terminal

terminal là gì? Ý nghĩa của từ terminal cuối, điểm cuối

  • terminal là gì ?

  • Ý nghĩa của từ terminal là gì ?
  • terminal là gì trong toán học ?
  • terminal dịch
  • terminal dictionary
  • terminal là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ terminal trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ terminal trong toán học
  • terminal tiếng việt là gì ?
  • What is terminal in english ?