associate

associate là gì? Ý nghĩa của từ associate liên kết, kết hợp, liên đới, liên hợp

  • associate là gì ?

  • Ý nghĩa của từ associate là gì ?
  • associate là gì trong toán học ?
  • associate dịch
  • associate dictionary
  • associate là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ associate trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ associate trong toán học
  • associate tiếng việt là gì ?
  • What is associate in english ?