basis element

basis element là gì? Ý nghĩa của từ basis element phần tử cơ sở

  • basis element là gì ?

  • Ý nghĩa của từ basis element là gì ?
  • basis element là gì trong toán học ?
  • basis element dịch
  • basis element dictionary
  • basis element là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ basis element trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ basis element trong toán học
  • basis element tiếng việt là gì ?
  • What is basis element in english ?