configuration of a sample

configuration of a sample là gì? Ý nghĩa của từ configuration of a sample cấu hình của mẫu

  • configuration of a sample là gì ?

  • Ý nghĩa của từ configuration of a sample là gì ?
  • configuration of a sample là gì trong toán học ?
  • configuration of a sample dịch
  • configuration of a sample dictionary
  • configuration of a sample là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ configuration of a sample trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ configuration of a sample trong toán học
  • configuration of a sample tiếng việt là gì ?
  • What is configuration of a sample in english ?