reduced mass

reduced mass là gì? Ý nghĩa của từ reduced mass Cơ.khối lượng rút gọn

  • reduced mass là gì ?

  • Ý nghĩa của từ reduced mass là gì ?
  • reduced mass là gì trong toán học ?
  • reduced mass dịch
  • reduced mass dictionary
  • reduced mass là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ reduced mass trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ reduced mass trong toán học
  • reduced mass tiếng việt là gì ?
  • What is reduced mass in english ?