elementary operation

elementary operation là gì? Ý nghĩa của từ elementary operation phép toán sơ cấp

  • elementary operation là gì ?

  • Ý nghĩa của từ elementary operation là gì ?
  • elementary operation là gì trong toán học ?
  • elementary operation dịch
  • elementary operation dictionary
  • elementary operation là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ elementary operation trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ elementary operation trong toán học
  • elementary operation tiếng việt là gì ?
  • What is elementary operation in english ?