floating-point computer

floating-point computer là gì? Ý nghĩa của từ floating-point computer máy tính có dấy phẩy di động

  • floating-point computer là gì ?

  • Ý nghĩa của từ floating-point computer là gì ?
  • floating-point computer là gì trong toán học ?
  • floating-point computer dịch
  • floating-point computer dictionary
  • floating-point computer là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ floating-point computer trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ floating-point computer trong toán học
  • floating-point computer tiếng việt là gì ?
  • What is floating-point computer in english ?