gradable

gradable là gì? Ý nghĩa của từ gradable đs.phân bậc được

  • gradable là gì ?

  • Ý nghĩa của từ gradable là gì ?
  • gradable là gì trong toán học ?
  • gradable dịch
  • gradable dictionary
  • gradable là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ gradable trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ gradable trong toán học
  • gradable tiếng việt là gì ?
  • What is gradable in english ?