identification

identification là gì? Ý nghĩa của từ identification [sự, phép] đồng nhất; xib. sự nhận ra; ký hiệu

  • identification là gì ?

  • Ý nghĩa của từ identification là gì ?
  • identification là gì trong toán học ?
  • identification dịch
  • identification dictionary
  • identification là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ identification trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ identification trong toán học
  • identification tiếng việt là gì ?
  • What is identification in english ?