intercept

intercept là gì? Ý nghĩa của từ intercept cắt ra, phân ra; chắn // đoạn thẳng bị chặn trên hệ trục tọa độ

  • intercept là gì ?

  • Ý nghĩa của từ intercept là gì ?
  • intercept là gì trong toán học ?
  • intercept dịch
  • intercept dictionary
  • intercept là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ intercept trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ intercept trong toán học
  • intercept tiếng việt là gì ?
  • What is intercept in english ?