list

list là gì? Ý nghĩa của từ list danh sách, bảng // lập danh sách

  • list là gì ?

  • Ý nghĩa của từ list là gì ?
  • list là gì trong toán học ?
  • list dịch
  • list dictionary
  • list là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ list trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ list trong toán học
  • list tiếng việt là gì ?
  • What is list in english ?