metal

metal là gì? Ý nghĩa của từ metal vl.kim loại

  • metal là gì ?

  • Ý nghĩa của từ metal là gì ?
  • metal là gì trong toán học ?
  • metal dịch
  • metal dictionary
  • metal là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ metal trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ metal trong toán học
  • metal tiếng việt là gì ?
  • What is metal in english ?