prolate cycloid

prolate cycloid là gì? Ý nghĩa của từ prolate cycloid xicloit duỗi

  • prolate cycloid là gì ?

  • Ý nghĩa của từ prolate cycloid là gì ?
  • prolate cycloid là gì trong toán học ?
  • prolate cycloid dịch
  • prolate cycloid dictionary
  • prolate cycloid là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ prolate cycloid trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ prolate cycloid trong toán học
  • prolate cycloid tiếng việt là gì ?
  • What is prolate cycloid in english ?