specifity

specifity là gì? Ý nghĩa của từ specifity tính chất chuyên môn; tính đặc hiệu

  • specifity là gì ?

  • Ý nghĩa của từ specifity là gì ?
  • specifity là gì trong toán học ?
  • specifity dịch
  • specifity dictionary
  • specifity là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ specifity trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ specifity trong toán học
  • specifity tiếng việt là gì ?
  • What is specifity in english ?