spiral

spiral là gì? Ý nghĩa của từ spiral đường xoắn ốc

  • spiral là gì ?

  • Ý nghĩa của từ spiral là gì ?
  • spiral là gì trong toán học ?
  • spiral dịch
  • spiral dictionary
  • spiral là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ spiral trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ spiral trong toán học
  • spiral tiếng việt là gì ?
  • What is spiral in english ?