synchronous

synchronous là gì? Ý nghĩa của từ synchronous đồng bộ

  • synchronous là gì ?

  • Ý nghĩa của từ synchronous là gì ?
  • synchronous là gì trong toán học ?
  • synchronous dịch
  • synchronous dictionary
  • synchronous là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ synchronous trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ synchronous trong toán học
  • synchronous tiếng việt là gì ?
  • What is synchronous in english ?