timbre

timbre là gì? Ý nghĩa của từ timbre âm sắc

  • timbre là gì ?

  • Ý nghĩa của từ timbre là gì ?
  • timbre là gì trong toán học ?
  • timbre dịch
  • timbre dictionary
  • timbre là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ timbre trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ timbre trong toán học
  • timbre tiếng việt là gì ?
  • What is timbre in english ?