aberration

aberration là gì? Ý nghĩa của từ aberration vl.quang sai

  • aberration là gì ?

  • Ý nghĩa của từ aberration là gì ?
  • aberration là gì trong toán học ?
  • aberration dịch
  • aberration dictionary
  • aberration là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ aberration trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ aberration trong toán học
  • aberration tiếng việt là gì ?
  • What is aberration in english ?