adaptation

adaptation là gì? Ý nghĩa của từ adaptation sự thích nghi

  • adaptation là gì ?

  • Ý nghĩa của từ adaptation là gì ?
  • adaptation là gì trong toán học ?
  • adaptation dịch
  • adaptation dictionary
  • adaptation là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ adaptation trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ adaptation trong toán học
  • adaptation tiếng việt là gì ?
  • What is adaptation in english ?