reduction

reduction là gì? Ý nghĩa của từ reduction [phép, sự] quy, sự rút gọn

  • reduction là gì ?

  • Ý nghĩa của từ reduction là gì ?
  • reduction là gì trong toán học ?
  • reduction dịch
  • reduction dictionary
  • reduction là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ reduction trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ reduction trong toán học
  • reduction tiếng việt là gì ?
  • What is reduction in english ?