covariance

covariance là gì? Ý nghĩa của từ covariance tk. hiệp phương sai

  • covariance là gì ?

  • Ý nghĩa của từ covariance là gì ?
  • covariance là gì trong toán học ?
  • covariance dịch
  • covariance dictionary
  • covariance là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ covariance trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ covariance trong toán học
  • covariance tiếng việt là gì ?
  • What is covariance in english ?